Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 271666-2017

14/07/2017    S133

България-Струмяни: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2017/S 133-271666

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Струмяни
Национален регистрационен номер: 000024713
Пощенски адрес: пл. „7-ми Април“ № 1
Град: Струмяни
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Пощенски код: 2825
Държава: България
Лице за контакт: Василка Панкова
Електронна поща: strumyani_oba@yahoo.com
Телефон: +359 07434-3108
Факс: +359 07434-3105
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.strumyani.org
Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и мес...

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, разделена на следните обособени позиции:

1: Мляко и млечни продукти;

2: Месо и местни изделия:

3: Плодове и зеленчуци;

4: Консерви;

5: Разни хранителни продукти — захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др;

6: Хляб и хлебни изделия;

За нуждите на ДСП Струмяни, ДГ Патиланци — с.Микрево и ДВХПР с. Раздол.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 372 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000 Млечни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

ДСП — с. Струмяни, ДГ Патиланци — с. Микрево и ДВХПР с. Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прясно мляко — пастьоризирано литър 3-3,6% БДС л. 7 000;

Кисело мляко /0,400/ 3,6 % БДС бр. 12 800;

Краве сирене БДС кг. 1 200;

Кашкавал — тип Витоша БДС кг. 280;

Масло /0,125/ от сурово мляко бр. 1 850;

Маргарин /0,250/ бр. 1 450;

Боза / 2 литра/ бр. 1 000;

Извара /0,500/ БДС бр. 470;

Прясно мляко — пастьоризирано /литър/ 2% л. 2 820;

Кисело мляко /0,400 / 2% БДС БР 2 750.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя /П2/ / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000 Месо и месни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

ДСП — с. Струмяни, ДГ Патиланци — с. Микрево и ДВХПР с. Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Кайма — смес /40% свинско месо и 60% телешко месо/ БДС кг. 2 300;

Пилешки бутчета — охладени на ред кг. 1 500;

Наденица кг. 500;

Пилета /стандартни, охладени/ кг. 1 400;

Свинско место — бут — обезкостен кг. 2 700;

Шпек салам /кг./ кг. 120;

Кренвирши — пилешки /кг/ кг. 200;

Телешко место — трупно кг. 36;

Телешко месо — бут — шол кг. 26;

Агнешко месо — трупно кг. 46;

Кюфте /0,060/ бр. 11 800;

Кебапче /0,060/ бр. 3 800;

Риба скумрия с глави /0,400-0,600/ кг. 730;

Риба хек /чистена, без глави/ кг. 780;

Пастет — птичи /консерва 0,180/ бр. 150;

Пастет — свински / 0,180 консерва/ бр. 1 200;

Пилешки дроб кг. 180;

Бяла риба — филе кг. 400.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 72 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

ДСП — с. Струмяни, ДГ Патиланци — с. Микрево и ДВХПР с. Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Картофи кг. 11 120;

Кромид — лук /стар/ кг. 6000;

Кромид — лук /зелен/ бр. 1 200;

Зеле кг. 6 800;

Чушки кг. 2 400;

Моркови кг. 2 670;

Домати кг. 3 200;

Краставици кг. 3 000;

Маруля бр. 2 000;

Ябълки кг. 9 580;

Портокали кг. 6 880;

Банани кг. 3 200;

Дини кг. 3 000;

Грозде кг. 1 500;

Лимони кг. 160;

Мандарини кг. 3 800;

Кайсии кг. 1 920;

Череши кг. 2 400;

Праскови кг. 2 200;

Спанак кг. 1 200;

Тиква — бяла кг. 1 200;

Патладжан кг. 1 600;

Праз кг. 1 500;

Чесън кг. 130;

Зелен фасул кг. 800;

Картофи — пресни кг. 600;

Круши кг. 2 000;

Магданоз /100 гр./ връзка бр. 2 000;

Ягоди кг. 1 120;

Пъпеши кг. 3 200;

Орехи кг. 30;

Киви кг. 1 800;

Сушени плодове кг. 50;

Копър / 100 гр./ връзка бр. 1 000;

Тиква — зелена кг. 500.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 96 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консерви

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15897200 Консервирани хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

ДСП — с. Струмяни, ДГ Патиланци — с. Микрево и ДВХПР с. Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Домати /0,680/ бр. 1 550;

Гювеч /0,680/ бр. 512;

Паприкаш /0,680/ бр. 530;

Лютеница /0,310/ Браншови стандарт 01.2011 г. бр. 450;

Зелен фасул /0,680/ бр. 5 800;

Грах /0,680/ бр. 5 800;

Кисели краставички /0,680/ бр. 580;

Конфитюр /0,310/ 60% плод бр. 820;

Мармалад /0,310/ бр. 120;

Сладко /0,310/ 60% плод бр. 220;

Мед /0,400-0,450/ бр. 120;

Компот — праскови /0,680/ бр. 720;

Компот — кайсия /0,680/ бр. 720;

Пунш /плодов/ — 3 л. бр. 360;

Нектар — плодов /0,500/ бр. 480;

Салата — туршия /3 кг./ бр. 144;

Доматено пюре /0,680/ бр. 1 340;

Гъби /0,680/ бр. 500;

Зеленчуков сок бр. 360;

Безалкохолно кен бр. 420.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разни хранителни продукти — захарни и тестени изделия, варива, замразени продукти и др.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

ДСП — с.Струмяни, ДГ Патиланци и ДВХПР с.Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Яйца /0,040/ М бр. 3 200;

Яйца /0,050/L бр. 28 000;

Стар боб /кг/ кг. 970;

Леща /0,500/ бр. 1 220;

Ориз — български /кг./ кг. 1 120;

Пшеница /0,500/ бр. 530;

Кускус /0,400/ бр. 1 150;

Макарони /0,400/ бр. 1 250;

Юфка /0,400/ бр. 750;

Грис /0,500/ бр. 610;

Фиде /0,400/ бр. 880;

Точени кори /0,500/ бр. 220;

Нишесте — ягода /70гр./ бр. 1 250;

Нишесте — ванилия /70гр./ бр. 1 700;

Нишесте — малина /70гр./ бр. 2450;

Нишесте — шоколад /70гр./ бр. 800;

Брашно — бяло /1кг/ БДС кг. 3 570;

Захар /1 кг./ кг. 3 900;

Пудра захар /0,500/ бр. 130;

Оцет /0,700 л./ б.р 270;

Олио /1л/ браншови стандарт 01/2014 бр. 6 730;

Халва /1кг/ бр 200;

Обикновени вафли бр. 4 000;

Меденки /60 гр./ бр. 2 000;

Суха паста /30 гр./ бр. 2 240;

Обикновени бисквити /0,130/ бр. 2 500;

Локум /0,140/ бр. 100;

Шоколад млечен /100 гр./ бр. 1 120;

Чаени бисквити 0,150 бр 1 050;

Шоколадови вафли — луксозни бр 240;

Червен пипер /80 гр./ бр. 1 400;

Ванилия /2 гр./ бр. 4 600;

Сода бикарбонат /80 гр./ бр. 130;

Мая /0,500 кг./ бр. 6;

Мая суха — пакетчета /11гр/ бр 300;

Бакпулвер /10 гр./ бр. 170;

Какао /0,300/ бр. 340;

Дафинов лист /8 гр./ бр. 900;

Чер пипер — млян /10 гр./ бр. 650;

Чубрица /10 гр./ бр. 1 650;

Сол готварска /1 кг./ кг. 2 100;

Джоджен /10 гр./ бр. 500;

Сухи разтворими сокове пак. /10 гр./ бр. 450;

Маслини кг. 80;

Чай — кутия /20 пакетчета по 1,5 гр./ бр. 290;

Тортички /130 гр./ бр. 930;

Течен шоколад /0,500/ бр. 166;

Лимонов сок — концентрат /0,260/ бр. 84;

Сладолед — кутия, ванилия /0,250 гр./ бр. 740;

Зърнени храни — жито кг. 40;

Зърнени храни — овесени ядки кг. 170;

Краве масло 0,125гр. бр. 1 120;

Маргарин 0,250 гр. бр. 1 150;

Канела бр. 460;

Спагети 0,400 кг. бр. 240;

Галета кг. 30;

Бишкоти /0,100 гр./ бр. 610;

Замразен зелен боб кг. 220;

Замразен грах кг. 220;

Кроасани бр. 720;

Замразен спанак кг. 100;

Мюсли кг. 50;

Диетичен шоколад бр. 120;

Точени кори /1 кг./ бр. 200.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 64 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000 Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

ДСП с.Струмяни, ДГ Патиланци — с.Микрево и ДВХПР с.Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Хляб /0,750, бял, нарязан/ бр. 26 300;

Баница /0,180/ бр. 2 100;

Кифла /0,180/ бр. 1 740;

Сиренка /0,180/ бр. 2 240;

Пица /0,200/ бр. 1 500;

Кренвиршки /0,200/ бр. 1 500;

Козунак /0,500/ бр 920;

Пълнозърнест хляб /0,650-0,750/ бр. 960;

Типов хляб /0,650-0,750/ бр. 4 860;

Хляб, произведен по БДС — за ученици бр. 2 750.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в процедурата следва да са вписани в търговския регистър при Агенцията по вписванията, а за чуждестранните лица — аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя следното изискване: Участникът да е реализирал общ оборот, включително и оборот в сферата на поръчката (съответната обособена позиция) за последните 3 години равен или по-голям от стойността на максималната прогнозна стойност на съответната обособена позиция. /ако дружеството не е новосъздадено/.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да разполага с — минимум 1 обект за производство и/или търговия на едро с храни регистриран по реда на чл. 12, ал. 10 от Закона за храните; минимум 2 регистрирани автомобила, единият от които да е с хладилна камера, за които да са издадени валидни разрешителни за превоз на името на участника съгласно изискванията на БАБХ/ОБДХ, а за автомобила с хладилна камера и регистрация съгласно чл. 7 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (само за участниците, които предлагат оферти по обособени позиции „мляко и млечни продукти“ и „ месо и месни продукти“); ползва минимум едно складово помещение, хладилна техника или хладилни помещения, поддържащи необходимата за съхранение на хранителните продукти температура; участникът да е изпълнил минимум 1 договор с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните три години, включително стойностите, датите и контрагентите; участникът да разполага с наличен персонал.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/08/2017
Местно време: 11:00
Място:

С. Струмяни, пл. „7-ми Април“ № 1, залата на общински Съвет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Василка Панкова — старши експерт.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

21.7.2017 г. — краен срок за жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 10 дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/07/2017