Доставки - 271666-2017

14/07/2017    S133    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Струмяни: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2017/S 133-271666

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Струмяни
000024713
пл. „7-ми Април“ № 1
Струмяни
2825
България
Лице за контакт: Василка Панкова
Телефон: +359 07434-3108
Електронна поща: strumyani_oba@yahoo.com
Факс: +359 07434-3105
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.strumyani.org

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и мес...

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, разделена на следните обособени позиции:

1: Мляко и млечни продукти;

2: Месо и местни изделия:

3: Плодове и зеленчуци;

4: Консерви;

5: Разни хранителни продукти — захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др;

6: Хляб и хлебни изделия;

За нуждите на ДСП Струмяни, ДГ Патиланци — с.Микрево и ДВХПР с. Раздол.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 372 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ДСП — с. Струмяни, ДГ Патиланци — с. Микрево и ДВХПР с. Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прясно мляко — пастьоризирано литър 3-3,6% БДС л. 7 000;

Кисело мляко /0,400/ 3,6 % БДС бр. 12 800;

Краве сирене БДС кг. 1 200;

Кашкавал — тип Витоша БДС кг. 280;

Масло /0,125/ от сурово мляко бр. 1 850;

Маргарин /0,250/ бр. 1 450;

Боза / 2 литра/ бр. 1 000;

Извара /0,500/ БДС бр. 470;

Прясно мляко — пастьоризирано /литър/ 2% л. 2 820;

Кисело мляко /0,400 / 2% БДС БР 2 750.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя /П2/ / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ДСП — с. Струмяни, ДГ Патиланци — с. Микрево и ДВХПР с. Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Кайма — смес /40% свинско месо и 60% телешко месо/ БДС кг. 2 300;

Пилешки бутчета — охладени на ред кг. 1 500;

Наденица кг. 500;

Пилета /стандартни, охладени/ кг. 1 400;

Свинско место — бут — обезкостен кг. 2 700;

Шпек салам /кг./ кг. 120;

Кренвирши — пилешки /кг/ кг. 200;

Телешко место — трупно кг. 36;

Телешко месо — бут — шол кг. 26;

Агнешко месо — трупно кг. 46;

Кюфте /0,060/ бр. 11 800;

Кебапче /0,060/ бр. 3 800;

Риба скумрия с глави /0,400-0,600/ кг. 730;

Риба хек /чистена, без глави/ кг. 780;

Пастет — птичи /консерва 0,180/ бр. 150;

Пастет — свински / 0,180 консерва/ бр. 1 200;

Пилешки дроб кг. 180;

Бяла риба — филе кг. 400.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 72 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ДСП — с. Струмяни, ДГ Патиланци — с. Микрево и ДВХПР с. Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Картофи кг. 11 120;

Кромид — лук /стар/ кг. 6000;

Кромид — лук /зелен/ бр. 1 200;

Зеле кг. 6 800;

Чушки кг. 2 400;

Моркови кг. 2 670;

Домати кг. 3 200;

Краставици кг. 3 000;

Маруля бр. 2 000;

Ябълки кг. 9 580;

Портокали кг. 6 880;

Банани кг. 3 200;

Дини кг. 3 000;

Грозде кг. 1 500;

Лимони кг. 160;

Мандарини кг. 3 800;

Кайсии кг. 1 920;

Череши кг. 2 400;

Праскови кг. 2 200;

Спанак кг. 1 200;

Тиква — бяла кг. 1 200;

Патладжан кг. 1 600;

Праз кг. 1 500;

Чесън кг. 130;

Зелен фасул кг. 800;

Картофи — пресни кг. 600;

Круши кг. 2 000;

Магданоз /100 гр./ връзка бр. 2 000;

Ягоди кг. 1 120;

Пъпеши кг. 3 200;

Орехи кг. 30;

Киви кг. 1 800;

Сушени плодове кг. 50;

Копър / 100 гр./ връзка бр. 1 000;

Тиква — зелена кг. 500.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 96 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консерви

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15897200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ДСП — с. Струмяни, ДГ Патиланци — с. Микрево и ДВХПР с. Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Домати /0,680/ бр. 1 550;

Гювеч /0,680/ бр. 512;

Паприкаш /0,680/ бр. 530;

Лютеница /0,310/ Браншови стандарт 01.2011 г. бр. 450;

Зелен фасул /0,680/ бр. 5 800;

Грах /0,680/ бр. 5 800;

Кисели краставички /0,680/ бр. 580;

Конфитюр /0,310/ 60% плод бр. 820;

Мармалад /0,310/ бр. 120;

Сладко /0,310/ 60% плод бр. 220;

Мед /0,400-0,450/ бр. 120;

Компот — праскови /0,680/ бр. 720;

Компот — кайсия /0,680/ бр. 720;

Пунш /плодов/ — 3 л. бр. 360;

Нектар — плодов /0,500/ бр. 480;

Салата — туршия /3 кг./ бр. 144;

Доматено пюре /0,680/ бр. 1 340;

Гъби /0,680/ бр. 500;

Зеленчуков сок бр. 360;

Безалкохолно кен бр. 420.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разни хранителни продукти — захарни и тестени изделия, варива, замразени продукти и др.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ДСП — с.Струмяни, ДГ Патиланци и ДВХПР с.Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Яйца /0,040/ М бр. 3 200;

Яйца /0,050/L бр. 28 000;

Стар боб /кг/ кг. 970;

Леща /0,500/ бр. 1 220;

Ориз — български /кг./ кг. 1 120;

Пшеница /0,500/ бр. 530;

Кускус /0,400/ бр. 1 150;

Макарони /0,400/ бр. 1 250;

Юфка /0,400/ бр. 750;

Грис /0,500/ бр. 610;

Фиде /0,400/ бр. 880;

Точени кори /0,500/ бр. 220;

Нишесте — ягода /70гр./ бр. 1 250;

Нишесте — ванилия /70гр./ бр. 1 700;

Нишесте — малина /70гр./ бр. 2450;

Нишесте — шоколад /70гр./ бр. 800;

Брашно — бяло /1кг/ БДС кг. 3 570;

Захар /1 кг./ кг. 3 900;

Пудра захар /0,500/ бр. 130;

Оцет /0,700 л./ б.р 270;

Олио /1л/ браншови стандарт 01/2014 бр. 6 730;

Халва /1кг/ бр 200;

Обикновени вафли бр. 4 000;

Меденки /60 гр./ бр. 2 000;

Суха паста /30 гр./ бр. 2 240;

Обикновени бисквити /0,130/ бр. 2 500;

Локум /0,140/ бр. 100;

Шоколад млечен /100 гр./ бр. 1 120;

Чаени бисквити 0,150 бр 1 050;

Шоколадови вафли — луксозни бр 240;

Червен пипер /80 гр./ бр. 1 400;

Ванилия /2 гр./ бр. 4 600;

Сода бикарбонат /80 гр./ бр. 130;

Мая /0,500 кг./ бр. 6;

Мая суха — пакетчета /11гр/ бр 300;

Бакпулвер /10 гр./ бр. 170;

Какао /0,300/ бр. 340;

Дафинов лист /8 гр./ бр. 900;

Чер пипер — млян /10 гр./ бр. 650;

Чубрица /10 гр./ бр. 1 650;

Сол готварска /1 кг./ кг. 2 100;

Джоджен /10 гр./ бр. 500;

Сухи разтворими сокове пак. /10 гр./ бр. 450;

Маслини кг. 80;

Чай — кутия /20 пакетчета по 1,5 гр./ бр. 290;

Тортички /130 гр./ бр. 930;

Течен шоколад /0,500/ бр. 166;

Лимонов сок — концентрат /0,260/ бр. 84;

Сладолед — кутия, ванилия /0,250 гр./ бр. 740;

Зърнени храни — жито кг. 40;

Зърнени храни — овесени ядки кг. 170;

Краве масло 0,125гр. бр. 1 120;

Маргарин 0,250 гр. бр. 1 150;

Канела бр. 460;

Спагети 0,400 кг. бр. 240;

Галета кг. 30;

Бишкоти /0,100 гр./ бр. 610;

Замразен зелен боб кг. 220;

Замразен грах кг. 220;

Кроасани бр. 720;

Замразен спанак кг. 100;

Мюсли кг. 50;

Диетичен шоколад бр. 120;

Точени кори /1 кг./ бр. 200.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 64 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ДСП с.Струмяни, ДГ Патиланци — с.Микрево и ДВХПР с.Раздол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Хляб /0,750, бял, нарязан/ бр. 26 300;

Баница /0,180/ бр. 2 100;

Кифла /0,180/ бр. 1 740;

Сиренка /0,180/ бр. 2 240;

Пица /0,200/ бр. 1 500;

Кренвиршки /0,200/ бр. 1 500;

Козунак /0,500/ бр 920;

Пълнозърнест хляб /0,650-0,750/ бр. 960;

Типов хляб /0,650-0,750/ бр. 4 860;

Хляб, произведен по БДС — за ученици бр. 2 750.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: 3. Срок на доставка (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в процедурата следва да са вписани в търговския регистър при Агенцията по вписванията, а за чуждестранните лица — аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя следното изискване: Участникът да е реализирал общ оборот, включително и оборот в сферата на поръчката (съответната обособена позиция) за последните 3 години равен или по-голям от стойността на максималната прогнозна стойност на съответната обособена позиция. /ако дружеството не е новосъздадено/.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да разполага с — минимум 1 обект за производство и/или търговия на едро с храни регистриран по реда на чл. 12, ал. 10 от Закона за храните; минимум 2 регистрирани автомобила, единият от които да е с хладилна камера, за които да са издадени валидни разрешителни за превоз на името на участника съгласно изискванията на БАБХ/ОБДХ, а за автомобила с хладилна камера и регистрация съгласно чл. 7 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (само за участниците, които предлагат оферти по обособени позиции „мляко и млечни продукти“ и „ месо и месни продукти“); ползва минимум едно складово помещение, хладилна техника или хладилни помещения, поддържащи необходимата за съхранение на хранителните продукти температура; участникът да е изпълнил минимум 1 договор с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните три години, включително стойностите, датите и контрагентите; участникът да разполага с наличен персонал.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/08/2017
Местно време: 11:00
Място:

С. Струмяни, пл. „7-ми Април“ № 1, залата на общински Съвет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Василка Панкова — старши експерт.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

21.7.2017 г. — краен срок за жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 10 дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/07/2017