Dienstleistungen - 271672-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Verwaltung von Müllhalden

2022/S 098-271672

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-202268)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Nationale Identifikationsnummer: 6771694570
Postanschrift: ul. Prądnicka 80
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-202
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kinga Szmuc-Ruba
E-Mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Telefon: +48 126143487
Fax: +48 126142551
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitaljp2.krakow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie kompleksowej usługi odbioru i termicznego przekształcanie odpadów z grupy 18 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wraz z bezpłatnym podstawianiem kontenerów

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.271.27.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-202268

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:

Wykaz i krótki opis warunków:

UWAGA: Z uwagi na ograniczenia ilości znaków w formularzu punkt III.1.1) oraz III 1.2) Zamawiający ujął jako całość, którą należy czytać w ten sposób że każdy kolejny punkt stanowi kontynuację punktu powyżej niezależnie od nagłówka figurującego w formularzu!

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu -

Wykonawca zobligowany jest wykazać, że:

a) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie termicznego przekształcania odpadów z grupy

18 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.) lub dokument równoważny.

Na potwierdzenie ww. warunku, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie termicznego przekształcania odpadów z grupy 18 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.) lub dokument równoważny.

b) uzyskał wpis do rejestru BDO lub równoważnego w zakresie transportu odpadów medycznych objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia),o którym mowa w ustawie o odpadach z dn.14.12.2012 z późniejszymi zmianami. Na potwierdzenie ww. warunku, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. dokument potwierdzający wpis do rejestru BDO lub równoważnego w zakresie transportu odpadów medycznych objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia), o którym mowa w ustawie o odpadach z dn.14.12.2012 r. z późniejszymi zmianami.

c) najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował: co najmniej dwoma kierowcami transportującymi odpady z aktualnymi uprawnieniami ADR lub uprawnieniami równoważnymi. Na potwierdzenie

ww. warunku, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. wykaz co najmniej dwóch kierowców transportujących odpady z aktualnymi uprawnieniami ADR lub uprawnieniami równoważnymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

I

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

ciąg dalszy w Sekcji III.1.2)

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis warunków:

UWAGA: Z uwagi na ograniczenia ilości znaków w formularzu punkt III.1.1) oraz III 1.2) Zamawiający ujął jako całość, którą należy czytać w ten sposób że każdy kolejny punkt stanowi kontynuację punktu powyżej niezależnie od nagłówka figurującego w formularzu!

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w wypadkach określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Wykonawca zobligowany jest wykazać, że:

a) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie termicznego przekształcania odpadów z grupy 18 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.) lub dokument równoważny.

Na potwierdzenie ww. warunku, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie termicznego przekształcania odpadów z grupy 18 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.) lub dokument równoważny.

b) uzyskał wpis do rejestru BDO lub równoważnego w zakresie transportu odpadów medycznych objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia),o

którym mowa w ustawie o odpadach z dn.14.12.2012 z późniejszymi zmianami. Na potwierdzenie ww. warunku, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. dokument potwierdzający wpis do rejestru BDO lub równoważnego w zakresie transportu odpadów medycznych objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje

odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia), o którym mowa w ustawie o odpadach z dn.14.12.2012 r. z późniejszymi zmianami.

c) najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował: co najmniej dwoma kierowcami transportującymi odpady z aktualnymi uprawnieniami ADR lub uprawnieniami równoważnymi. Na potwierdzenie

ww. warunku, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień

złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. wykaz co najmniej dwóch kierowców transportujących odpady z aktualnymi uprawnieniami ADR lub uprawnieniami równoważnymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

I

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

ciąg dalszy w Sekcji III.1.2)

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Dokończenie Sekcji III.1.1). oraz Sekcji III.1.2).

II

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I 1– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1

2) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie I.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje się.

III

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w (ust.1) art. 125 ustawy PZP, także oświadczenie

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

IV

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje opisaną w tym przepisie możliwość, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

V

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

VI

4. Wszelka korespondencja z wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 zwanej w treści ogłoszenia platformą zakupową.

muss es heißen:

Dokończenie Sekcji III.1.1). oraz Sekcji III.1.2).

8) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

9) W sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art. 128 PZP - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.

II

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I 1– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1

2) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie I.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje się.

III

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w (ust.1) art. 125 ustawy PZP, także oświadczenie

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

IV

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje opisaną w tym przepisie możliwość, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać

kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

POZOSTAŁA TREŚĆ SEKCJI POZOSTAWIONA BEZ ZMIAN

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 21/08/2022
muss es heißen:
Tag: 24/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: