Dienstleistungen - 271673-2022

20/05/2022    S98

Polen-Katowice: Verwaltung in der Forstwirtschaft

2022/S 098-271673

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 076-208008)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: NIP 634-025-79-13
Postanschrift: ul. Św. Huberta 43/45
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-543
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dawid Pasternak
E-Mail: dawid.pasternak@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 326094543
Fax: +48 326094503
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.katowice.lasy.gov.pl/regionalna-dyrekcja-lp
Adresse des Beschafferprofils: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Referenznummer der Bekanntmachung: RR.270.2.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące opracowanie 3 projektów planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictw: Opole, Tułowice, Węgierska Górka na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r., Sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu, Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) oraz Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych. Zamówienie podzielone jest na 6 części.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 076-208008

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdanie 2 i 3 w Sekcji III pkt. 1.1
Anstatt:

...W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedłoży oświadczenie w formie JEDZ...

muss es heißen:

...W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP oraz oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Z 2022 r. Poz. 835, dalej: „specustawa”) oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedłoży oświadczenie w formie JEDZ oraz załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – składany razem z ofertą! i/lub załącznik nr 13 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – składany razem z ofertą jeżeli dotyczy!...

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Rozdział 6 SWZ

Było:

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP

Powinno być:

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP ORAZ ART. 7 UST. 1 PKT 1-3 USTAWY

Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (Dz. U. z 2022 r. POZ. 835, DALEJ: „SPECUSTAWA”) ORAZ DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 Z DNIA 31 LIPCA 2014 R. DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH

W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI ROSJI DESTABILIZUJĄCYMI SYTUACJĘ NA UKRAINIE.

W Rozdziale 6 SWZ po pkt. 6.5. dodaje się punkt 6.6 i pkt. 6.7 o następującym brzmieniu:

6.6. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, dalej: „Specustawa”). Na podstawie: c.d. w SWZ brak miejsca!

6.7. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) c.d. w SWZ brak miejsca!

W Rozdziale 9 SWZ w pkt. 9.1. dodaje się pkt. 9.1.1. w brzmieniu:

9.1.1. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: Rozporządzenie 2022/576 Wykonawca składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ. W przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, podmiot ten składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do SWZ.

UWAGA! Powyższe oświadczenia (załącznik nr 12 i 13) składane są razem z ofertą. Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia (załącznik nr 12 i 13) powinny być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W Rozdziale 25 SWZ dodaje się tiret 12 i 13 w brzemieniu:

• Załącznik nr 12 - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się

o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia c.d. SWZ brak miejsca!

• Załącznik nr 13 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia c.d. SWZ brak miejsca!