Dienstleistungen - 271679-2022

20/05/2022    S98

Polska-Rybnik: Usługi w zakresie odpadów medycznych

2022/S 098-271679

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 081-218442)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 272780323
Adres pocztowy: ul. Energetyków 46
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Krakówka (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291287, Jolanta Olszak (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291278, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Tel.: +48 324291226/87/88
Faks: +48 324291225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 04

Numer referencyjny: TAG-114-PN/40-2022
II.1.2)Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 04 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części: 1.1 Formularz cenowy, 1.A Opis przedmiotu zamówienia, 1.B Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, 1.C Usytuowanie boksów na odpady na terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu niniejszego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 081-218442

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

Szczeg. inform. dot. nin. zam. zawarte są w SWZ (www.szpital.rybnik.pl). 1.Dla wykazania braku podstaw do wyklucz z postępow.: 1.1 do oferty dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez zam w spec. W szczeg. JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on brak podstaw wyklucz. wskaz. w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, przy czym oświad. złożone w części III.D jest rozumiane jako dot. wszystkich spośród ww. podstaw wyklucz., które nie zostały wymienione szczeg. w sekcjach wcześniejszych dok, 1.2 na wezwanie zam (dotyczy wyk. którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia nast. oświadczenia i dok: 1.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określ. w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka karnego, sporządzone nie wcześniej niż 6 m-cy przed ich złożeniem,

1.2.2 odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 1.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot. zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 1.2.4 oświadczenie wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub informacjami potw. przygot. oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w post. niezależnie od innego wyk. należ. do tej samej grupy kap. W przypadku złożenia w nin. post. jednej oferty zam.odstąpi od wzyw. wyk. do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2.4. 2. Dla potwier. spełnian. war.udziału w post. należy: 2.1 do oferty dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji W szczeg. JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potw. on spełnianie warunków udziału w post., przy czym oświadczenie złożone w części IV α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. warunków udziału w post., które nie zostały wymienione szczeg. w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do nin. post. zgodnie ze specyfikacją;2.2 na wezwanie zam. (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) - należy dostarczyć:- zezwolenie lub zezwolenia (decyzje) właściwych organów adm. publ. na prow. działalności zawod. w zakresie objętym przedmiotem zam.,- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zw. z przedm. zam., – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, – wykaz wyposażenia (środków transportu) niezbędnych do wyk.zam. publ. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zam. odpowiada wymag.Zam. do oferty należy dołączyć: zał.1.1 "Fc", zał. nr 1.A „Opis przedm. zam.” i 1.B„Polityka ochr. środ. w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku"Zam. przewid.możliwość zast. proc. określ.w art. 139 Ustawy. Klauzula inform. z art. 13 RODO - zawarta jest w rozdziale I SWZ. Zamawiający wymaga wnies. zabezp.należyt. wykon. umowy w wys.3% ceny oferty.

Powinno być:

Szczeg. inform. dot. nin. zam. zawarte są w SWZ (www.szpital.rybnik.pl). 1.Dla wyk. braku podstaw do wyklucz z postęp.: 1.1 do oferty dołączyć JEDZ – wyp.w zakresie wskaz. przez zam w spec. W szczeg. JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on brak podstaw wyklucz. wskaz. w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, przy czym oświad. złożone w części III.D jest rozum. jako dot. wszystkich spośród ww. podstaw wyklucz., które nie zostały wym.szczeg. w sekcjach wcześniejszych dok, 1.1.2 Ośw.Wyk./wyk.ubieg.się o zam.wspólnie z innymi wyk./podm.udostęp.zasoby o niepodl.wyklucz.bezpośr. wynik.: z przep. Art. 5k Rozporz.Rady(UE)2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w spr.zm.rozp.(UE)nr 833/2014 dot.śr.ogranicz.w zw.z dział.Rosji destabiliz. syt. na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozw. w zakr.przeciwdz. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służ. ochr.bezp.narod. (Dz. U. poz. 835) (zg w treści z Zał Nr 4 do SWZ) 1.2 na wezw.zam (dot. wyk. którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć akt. na dzień złożenia nast. ośw. i dok: 1.2.1. inf. z KRK w zakresie określ. w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczące orzeczenia zakazu ubieg. się o zam. publ. tytułem środka karnego, sporządz. nie wcześniej niż 6 m-cy przed ich złożeniem, 1.2.2 odpis lub inf. z KRS lub z CEIDG w zakr. art. 109 ust.1 pkt 4 Ustawy, sporządz. nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 1.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności inf. zawartych w ośw. JEDZ, w zakresie podstaw wykl. z postęp. wskaz. przez Zam., o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubieg. się o zamówienie publ. tyt. środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot. zawarcia z innymi Wyk. poroz. mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 1.2.4 ośw. wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależn.do tej samej grupy kap.w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udz. w postęp., albo ośw. o przynależ. do tej samej grupy kap. wraz z dok. lub inf. potw. przygot. oferty, oferty częściowej lub wniosku o dop. do udziału w post. niezależnie od innego wyk. należ. do tej samej grupy kap. W przypadku złożenia w nin. post. jednej oferty zam.odstąpi od wzyw. wyk. do złożenia dok., o którym mowa w pkt 1.2.4. 2. Dla potwier. spełnian. war.udziału w post. należy: 2.1 do oferty dołączyć JEDZ – wyp. w zakresie wskaz. przez zam.w specyfiW szczeg. JEDZ należy wyp. w ten sposób, by potw. on spełn.war. udz. w post., przy czym ośw. złożone w części IV α jest rozumiane jako dot. wszystkich spośród ww. warunków udziału w post., które nie zostały wymienione szczeg. w sekcjach wcześniejszych dok., a stosują się do nin. post. zg.ze specyfik.; 2.2 na wezw. zam. (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) - należy dostarczyć:- zezw. lub zezwol. (decyzje) właściwych organów adm. publ. na prow. działalności zawod. w zakresie objętym przedm. zam.,- dok. potwierdz., że wyk. jest ubezp.od odpowiedz. cywilnej w zakr. prowadz.dział. zw. z przedm. zam., – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonyw., w okresie ost.3 lat, a jeżeli okres prowadz. działalności jest krótszy – w tym okresie, – wykaz wyposaż. (środków transportu) niezbędnych do wyk.zam. publ. 3. Dla potwierdz., że oferowany przedmiot zam. odpowiada wymag.Zam. do oferty należy dołączyć: zał.1.1 "Fc", zał. nr 1.A „Opis przedm. zam.” i 1.B„Polityka ochr. środ. w SPZOZ WSS nr 3 w Ryb."Zam. przewid.możl. zast. proc. określ.w art. 139 Ustawy. Klauzula inform. z art. 13 RODO - zawarta jest w rozdz. I SWZ. Zam. wymaga wnies. zabezp.należwykon. umowy w wys.3% ceny oferty

VII.2)Inne dodatkowe informacje: