Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dienstleistungen - 271681-2022

20/05/2022    S98

Polska-Zgierz: Usługi ogrodnicze

2022/S 098-271681

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 082-221417)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 472057661
Adres pocztowy: ul. Sadowa 6A
Miejscowość: Zgierz
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wójcik
E-mail: przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl
Tel.: +49 422888153/+49 422888154
Faks: +49 427175484
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatzgierski.bip.net.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu

Numer referencyjny: ZP.272.5.2022
II.1.2)Główny kod CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu na terenie Powiatu Zgierskiego w latach 2022 r. – 2024 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty zamówienia:

1) Projekt umowy – załącznik nr 4 do SWZ;

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ;

3) Wykaz dróg – załącznik nr 6 do SWZ;

4) SST– załącznik nr 7 do SWZ;

5) SST– załącznik nr 8 do SWZ;

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

Oferta, wniosek, przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z art. 125 Ustawy Pzp, wyjaśnienia, dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznie kwalifikowanym podpisem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 082-221417

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: II.2.4)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:

Wycinka drzew wraz z usuwaniem krzewów, Usuwanie wiatrołomów, Cięcie pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew, Usuwanie odrostów, Pielęgnacja gwarancyjna nasadzonych drzew, Przycinanie gałęzi drzew oraz regulacja skrajni, Cięcie formujące drzewa szpalerowe, Sadzenie i pielęgnacja drzew. - szczegółowe wytyczne zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SWZ , Cena podana przez Wykonawcę w formularzu kosztorysu ofertowego, jest ostateczna i musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: robocizny, sprzętu, materiałów, paliwa, ogólne, ubezpieczeń, podatków, zysk Wykonawcy, koszty transportu i składowania skoszonej trawy, chwastów, gałęzi i innych zanieczyszczeń, koszty sadzenia, pielęgnacji , koszty usunięcia i likwidacji skoszonej trawy, chwastów, gałęzi i odrostów, koszty sprowadzenia sprzętu, opracowania projektu zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oznakowania miejsca robót.6. Szacunkowy zakres zamawianych usług wskazanych w formularzu cenowym załącznik nr 1 jest ilością orientacyjną i może ulec zmianie z tym, że łączna wartość zamawianych usług nie przekroczy wartości umownej wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający gwarantuje, że przedmiotowe zmiany ilościowe nie spowodują obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o więcej niż 25 % umówionej kwoty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usług w wielkościach wskazanych w ofercie. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w latach budżetowych 2022 -2024 sukcesywnie w miarę potrzeb. Szczegółowe wytyczne zamieszczone są na stronie platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl PODSTAWY WYKLUCZENIA Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ustawy - obligatoryjne przesłanki wykluczenia, Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Podmioty udostępniające zasoby oraz podwykonawcy niebędący podmiotami udostępniającymi zasoby nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Ustawy spełnił łącznie

Powinno być:

Wycinka drzew wraz z usuwaniem krzewów, Usuwanie wiatrołomów, Cięcie pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew, Usuwanie odrostów, Pielęgnacja gwarancyjna nasadzonych drzew, Przycinanie gałęzi drzew oraz regulacja skrajni, Cięcie formujące drzewa szpalerowe, Sadzenie i pielęgnacja drzew. - szczegółowe wytyczne zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SWZ , Cena podana przez Wykonawcę w formularzu kosztorysu ofertowego, jest ostateczna i musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: robocizny, sprzętu, materiałów, paliwa, ogólne, ubezpieczeń, podatków, zysk Wykonawcy, koszty transportu i składowania skoszonej trawy, chwastów, gałęzi i innych zanieczyszczeń, koszty sadzenia, pielęgnacji , koszty usunięcia i likwidacji skoszonej trawy, chwastów, gałęzi i odrostów, koszty sprowadzenia sprzętu, opracowania projektu zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oznakowania miejsca robót.

Szacunkowy zakres zamawianych usług wskazanych w formularzu cenowym załącznik nr 1 jest ilością orientacyjną i może ulec zmianie z tym, że łączna wartość zamawianych usług nie przekroczy wartości umownej wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający gwarantuje, że przedmiotowe zmiany ilościowe nie spowodują obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o więcej niż 25 % umówionej kwoty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usług w wielkościach wskazanych w ofercie. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w latach budżetowych 2022 -2024 sukcesywnie w miarę potrzeb.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ w przypadkach, o których mowa w art. 108 ustawy - obligatoryjne przesłanki wykluczenia, Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Podmioty udostępniające zasoby oraz podwykonawcy niebędący podmiotami udostępniającymi zasoby nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Ustawy spełnił łącznie. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach wystąpienia przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Pełna informacja na stronie platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl, identyfikator postepowania ID 606119

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Powinno być:

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

Numer sekcji: VI.3
Część nr: VI.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe w sekcji VI
Zamiast:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej zamiast:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – składa informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podanej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.

3) Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie może uzyskać dokumentu, dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Ustawy zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone prze

Powinno być:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy oraz w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej zamiast:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – składa informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podanej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.

3) Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie może uzyskać dokumentu, dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Ustawy zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

Numer sekcji: VI.4.3
Część nr: VI.4.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – art. 180 ust.1 Ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania – art. 180 ust. 3 Ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. – art. 180 ust. 4 Ustawy. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. – art. 180 ust. 5 Ustawy. 5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.- art. 181 ust. 2 Ustawy. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 1) 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy; 2) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Powinno być:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;2:zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.5.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.6.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.7.Odwołanie wnosi się:1)w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.2)w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: a)5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; b)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;2)5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.9.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;2)5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.10.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców....

Pełna informacja pod https://platformazakupowa.pl

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV 2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia
Zamiast:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający informuje o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach dotyczących przedmiotu zamówienia, ponadto wprowadza informację o nowych podstawach wykluczenia z postepowania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, przedłuża termin otwarcia ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie

Informacje uzupełniające dotyczące odwołania pkt 10 i 11: .10. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

11. Zgodnie z art. 579 ust. 1 na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa wart. 519 ust.1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Pełna informacja na stronie platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl, identyfikator postepowania ID 606119