Dienstleistungen - 271683-2022

20/05/2022    S98

Polska-Gdańsk: Nadzór nad robotami budowlanymi

2022/S 098-271683

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 080-215726)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
Adres pocztowy: ul.Partyzantów 74
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-254
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Poluchowicz
E-mail: biuro@bozp.com.pl
Tel.: +48 51518854
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nieruchomoscigda.pl
Adres profilu nabywcy: https://ezamowienia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla 13 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską

Numer referencyjny: TZ.250.44.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla 13 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 080-215726

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:15
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 21/08/2022
Powinno być:
Data: 22/08/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z wejściem w życie przepisów art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

Zamawiający informuje, że na mocy ww. przepisów został wprowadzony zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a)

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega wykonawca, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że nie udzieli zamówienia jeżeli będzie ono wykonywane na rzecz lub z udziałem ww. podmiotów, zaś wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego w tracie realizacji zamówienia o wszelkich zmianach w tym zakresie, skutkujących ziszczeniem się przesłanek do stosowania tego zakazu.