Dienstleistungen - 271695-2022

20/05/2022    S98

Polen-Wartkowice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 098-271695

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 087-236580)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina WARTKOWICE
Nationale Identifikationsnummer: 828-13-55-235
Postanschrift: STARY GOSTKÓW 3D
Ort: Wartkowice
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 99-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): ANITA KACPRZAK
E-Mail: zamowienia@wartkowice.pl
Telefon: +49 436785105-48
Fax: +49 436785105
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wartkowice.biuletyn.net

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WARTKOWICE ”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.03.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-236580

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.2.2
Los-Nr.: Warunki realizacji umowy:
Stelle des zu berichtigenden Textes: cały punkt 2.2)
Anstatt:

Warunki umowy określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SWZ dostępnej wraz z pozostałymi dokumentami postępowania na stronie postępowania oraz na stronie http://www.wartkowice.biuletyn.net/?bip=1&cid=1040&bsc=N

Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych o treści zgodnej ze wzorem stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

muss es heißen:

Warunki umowy określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ dostępnej wraz z pozostałymi dokumentami postępowania na stronie postępowania oraz na stronie http://www.wartkowice.biuletyn.net/?bip=1&cid=1040&bsc=N

Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych o treści zgodnej ze wzorem stanowiącej załącznik nr 4a do SWZ.

Abschnitt Nummer: VI.3
Los-Nr.: Informacje dodatkowe:
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zmienia się pkt 4 poprzez dodanie ppkt 4.4.
Anstatt:

4. Rozdział VII SWZ – z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawcę:

4.1. w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

4.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4.3. w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835.

muss es heißen:

4. Rozdział VII SWZ – z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawcę:

4.1. w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

4.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4.3. w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835.

4.4.. na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcy, działającego na rzecz lub z udziałem:

4.4.1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

4.4.2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 4.4.1., lub

4.4.3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 4.4.1. lub 4.4.2.,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. Okoliczności, o których mowa będą podlegały weryfikacji w toku postępowania, Zamawiający zastrzega możliwość żądania dokumentów, oświadczeń dokumentujących stan faktyczny w zakresie, o którym mowa w niniejszym punkcie”.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: