Dienstleistungen - 271700-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 098-271700

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 089-243385)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum e-Zdrowia
Nationale Identifikationsnummer: 5251575309
Postanschrift: ul. Stanisława Dubois 5A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-184
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lucyna Tchórzewska
E-Mail: wzp@cez.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cez.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.cez.gov.pl/zamowieniapubliczne/aktualne/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wsparcie jako Kierownik Projektu w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych

Referenznummer der Bekanntmachung: WRZ.270.116.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia jako Kierownik Projektu w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, w ramach każdej z nich przedmiot zamówienia będzie realizowany przez jednego specjalistę (Kierownika Projektu) w wymiarze 4008 roboczogodzin, w tym roboczogodziny podstawowe 2360 oraz roboczogodziny opcjonalne 1648.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 089-243385

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. Wadium nie jest wymagane.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VII SWZ.

4. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust. 1.2 SWZ.

6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XX SWZ.

muss es heißen:

1. Wadium nie jest wymagane.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę/wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz w przypadkach, o których mowa art. 5 k rozporządzenia 833/2014. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VII SWZ.

4. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust. 1.2 SWZ.

6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XX SWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: