Dienstleistungen - 271703-2022

20/05/2022    S98

Polen-Stettin: Reparatur und Wartung von Schiffen

2022/S 098-271703

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 087-236525)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Postanschrift: Plac Stefana Batorego 4
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-207
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Czajkowska
E-Mail: zamowienia@ums.gov.pl
Telefon: +48 914403423
Fax: +48 914403441
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ums.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Remont jednostki pływającej Syriusz w celu odnowienia klasy PRS

Referenznummer der Bekanntmachung: PO-II.2600.4.22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50241000 Reparatur und Wartung von Schiffen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1Przedmiotem zamówienia jest remont jednostki pływającej SYRIUSZ w celu odnowienia klasy PRS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-236525

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) formularz cenowy - specyfikacja remontowa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;

2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy,

podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;

(zobowiązanie należy złożyć, ile wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby).

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi

wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;

(oświadczenie należy złożyć, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia).

2. Dokumenty składane na wezwanie. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na

dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, chyba, że w postępowaniu na

daną część zostanie złożona tylko jedna oferta;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.

108 ust. 1 pkt 1,2,4 – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem;

3) świadectw uznania klasyfikatora statków

do remontów: głównych i pomocniczych silników wysokoprężnych, pomp wodnych, pomp olejowych, pomp

paliwowych, wciągarek kotwicznych, turbosprężarek, pomiarów grubości kadłubów jednostek metodą

ultradźwiękową.

4) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

5) wykazu usług – stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

6) wykazu osób – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień;

7) oświadczenia wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy) o aktualności informacji

zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 9 do SWZ.

Podstawy wykluczenia z postępowania:

- art 108 ust 1 pkt 1- 6 ustawy pzp

- na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835)

muss es heißen:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) formularz cenowy - specyfikacja remontowa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;

2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy,

podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;

(zobowiązanie należy złożyć, ile wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby).

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi

wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;

(oświadczenie należy złożyć, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia).

2. Dokumenty składane na wezwanie. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na

dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, chyba, że w postępowaniu na

daną część zostanie złożona tylko jedna oferta;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.

108 ust. 1 pkt 1,2,4 – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem;

3) świadectw uznania klasyfikatora statków

do remontów: głównych i pomocniczych silników wysokoprężnych, pomp wodnych, pomp olejowych, pomp

paliwowych, wciągarek kotwicznych, turbosprężarek, pomiarów grubości kadłubów jednostek metodą

ultradźwiękową.

4) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

5) wykazu usług – stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

6) wykazu osób – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień;

7) oświadczenia wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy) o aktualności informacji

zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 9 do SWZ.

Podstawy wykluczenia z postępowania:

- art 108 ust 1 pkt 1- 6 ustawy pzp

- na podstawie w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576,

- na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835)

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: