Dienstleistungen - 271706-2022

20/05/2022    S98

Polen-Nowa Wieś Wielka: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 098-271706

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 084-225756)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Nowa Wieś Wielka
Nationale Identifikationsnummer: 092350671
Postanschrift: ul. Ogrodowa 2
Ort: Nowa Wieś Wielka
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 86-060
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Wysota
E-Mail: a.wysota@nowawieswielka.pl
Telefon: +48 523206849
Fax: +48 523206850
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.nowawieswielka.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/nowawieswielka

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka

Referenznummer der Bekanntmachung: ZPL.271.19.2022.AW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie obejmuje:

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka;

2) odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz w worki z folii polietylenowej lub pojemniki do segregacji;

4) wyposażenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

5) organizowanie i obsługa objazdowych zbiórek odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 1 raz w roku;

6) zagospodarowanie wszystkich zebranych odpadów z terenu gminy Nowa Wieś Wielka w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych;

7) konserwacja pojemników przeznaczonych do zmieszanych odpadów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 084-225756

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Los-Nr.: b)
Anstatt:

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie złotych: Pięćset tysięcy 00/100) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

muss es heißen:

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie złotych: Pięćset tysięcy 00/100) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Abschnitt Nummer: VI.3
Los-Nr.: 2
Anstatt:

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 4 Pzp

muss es heißen:

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 4 Pzp, a także na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: