Dienstleistungen - 271711-2022

20/05/2022    S98

Polen-Toruń: Planentwürfe (Systeme und Integration)

2022/S 098-271711

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 090-247786)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Toruń
Postanschrift: Wały gen. Sikorskiego 8
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamila Góral
E-Mail: wp@um.torun.pl
Telefon: +48 566118698
Fax: +48 566118305
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.torun.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Referenznummer der Bekanntmachung: 48/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71243000 Planentwürfe (Systeme und Integration)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn.: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” (SUMP) uwzględniającego wszystkie wytyczne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik nr 1 do wzoru umowy, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i planem promocji.

1.2. Szczegółowy opis prac i produktów do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zawiera dokument OPZ stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 090-247786

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału określone w SWZ.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają z ofertą:

1) JEDZ;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy);

3) pełnomocnictwo – gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych;

4) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 7 SWZ.

2. Inne dokumenty:

— formularz ofertowy: (zał. 1 do SWZ);

- opracowanie zawierające sposób realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” (SUMP).

— oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);

— zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy);

- wykaz rozwiązań równoważnych (o ile dotyczy);

— dowód wniesienia wadium.

3. Zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ).

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy - formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

-art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

-art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

-art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

-art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U poz. 835)

(załącznik nr 6 do SWZ).

4. Wykaz pozostałych dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć wykonawca krajowy lub wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w punkcie 14.7 SIWZ.

muss es heißen:

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału określone w SWZ.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają z ofertą:

1) JEDZ;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy);

3) pełnomocnictwo – gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych;

4) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 7 SWZ.

2. Inne dokumenty:

— formularz ofertowy: (zał. 1 do SWZ);

- opracowanie zawierające sposób realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” (SUMP).

— oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);

— zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy);

- wykaz rozwiązań równoważnych (o ile dotyczy);

— dowód wniesienia wadium.

3. Zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ).

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy - formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

-art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

-art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

-art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

-art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

4. Wykaz pozostałych dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć wykonawca krajowy lub wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w punkcie 14.7 SIWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: