Dienstleistungen - 271718-2022

20/05/2022    S98

Polen-Gliwice: Versicherungen

2022/S 098-271718

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 093-255546)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Śląska
Nationale Identifikationsnummer: Regon 000001637
Postanschrift: ul. Akademicka 2A
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Teresa Brzezińska, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-Mail: IA1@polsl.pl
Telefon: +48 322371334 / 322371335
Fax: +48 322371171 / 322372194
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.polsl.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenia mienia, OC, komunikacyjne oraz lotnicze. Znak sprawy: IA1.283.36.2022.TB.

Referenznummer der Bekanntmachung: IA1.283.36.2022.TB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia mienia, OC, komunikacyjne oraz lotnicze w podziale na 4 części:

CZĘŚĆ NR 1: Ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie CARGO i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Śląskiej;

CZĘŚĆ NR 2: Ubezpieczenia komunikacyjne OC ppm, Zielonej Karty, Autocasco, Assistance, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Politechnikę Śląską;

CZĘŚĆ NR 3: Ubezpieczenia lotnicze dla bezzałogowych statków powietrznych stanowiących własność lub użytkowanych przez Politechnikę Śląską;

CZĘŚĆ NR 4: Ubezpieczenia lotnicze dla statków powietrznych stanowiących własność lub użytkowanych przez Politechnikę Śląską.

2. Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia: 24 miesiące, tj. od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 093-255546

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Los-Nr.: 1,2,3,4
Anstatt:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp.

2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia:

2.1. do oferty wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;

(...)

muss es heißen:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014.

2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia:

2.1. do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe; do oferty Wykonawca musi dołączyć również oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert;

(...)

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: