Dienstleistungen - 271720-2022

20/05/2022    S98

Polen-Sosnowiec: Dienstleistungen für medizinische Abfälle

2022/S 098-271720

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 095-262621)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji
Postanschrift: ul. Szpitalna 1
Ort: Sosnowiec
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-219
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ela Kwaśnicka
E-Mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Telefon: +48 324130125
Fax: +48 324130112
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.sosnowiec.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W OBIEKTACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o w restrukturyzacji

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-2200-22/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru, wywozu, utylizacji i odzysku odpadów medycznych wytwarzanych w obiektach Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o. o.,w restrukturyzacji zlokalizowanych w Sosnowcu przy ulicy: Szpitalnej 1, Zegadłowicza 3 o kodach 18 01 01 ,18 01 02*,18 01 03*,18 01 04, 18 01 06*, 18 01 09.

Zamówienie składa się z 2 części tzw. Pakietów:

Pakiet nr 1 – usługa sukcesywnego odbioru , wywozu i utylizacji odpadów o kodach : 18 01 02*,18 01 03*, 18 01 09 o łącznej ilości: 225 600kg

Pakiet nr 2 – usługa sukcesywnego odbioru , wywozu i odzysku odpadów o kodach:18 01 01, 18 01 04, 18 01 06*, których odzysk jest dopuszczalny, o łącznej ilości: 25 224kg.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 095-262621

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się w języku polskim przy użyciu/pomocy:

- platforma https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/

- poczta elektroniczna: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl – z wyłączeniem oferty i załączników do oferty. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały https://platforma.logintrade.net/

Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być sporządzone pod rygorem nieważności i złożone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisy winny być opatrzone znacznikiem czasu). Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:

txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. (preferowany jest przez Zamawiającego: doc, pdf. xls).

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. W przypadku kompresji (pakowania) plików - każde oświadczenie, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym - ze znacznikiem czasu.. Podpisanie folderu zip będzie traktowane przez zamawiającego jako podpisanie każdego spakowanego dokumentu.

8. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza- ze znacznikiem czasu.

Pełny zakres informacji zawiera SWZ wraz z załącznikami.