Dienstleistungen - 271722-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Middelburg: Onderhoud van verkeerslichten

2022/S 098-271722

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 071-189796)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Zeeland
Nationaal identificatienummer: 20168636
Postadres: Bezoekadres:Abdij 64331 BK Middelburg
Plaats: Middelburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: Postbus 6001 4330 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Cor Tromp
E-mail: cr.tromp@zeeland.nl
Telefoon: +316 55484463
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zeeland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=194720

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

iVRI-componenten Zeeland 2022-2026

Referentienummer: 116199
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232200 Onderhoud van verkeerslichten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor de regio Zeeland is verkeersinformatie en de werking daarvan essentieel. Provinciale wegen lopen daarbij vaak door het beheergebied van andere (gemeentelijke) wegbeheerders. De visie van de provincie is dan ook de samenwerking met andere wegbeheerders te zoeken op basis van het werken met en analyseren van dezelfde informatie. De provincie is hierdoor opzoek naar een leverancier die de ITS-softwareapplicatie kan leveren, beheren en onderhouden.

Doelstelling van de provincie is zoveel als mogelijk wegbeheerders uit de Zeeuwse regio te laten aansluiten aan de ITS-applicatie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 071-189796

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/05/2022
Te lezen:
Datum: 30/05/2022
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 23/05/2022
Te lezen:
Datum: 30/05/2022
VII.2)Overige nadere inlichtingen: