Dienstleistungen - 271726-2022

20/05/2022    S98

Polska-Wrocław: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2022/S 098-271726

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 072-192484)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Michalczyka 23
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-633
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Cander
E-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl
Tel.: +48 717586909
Faks: +48 717586922
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ekosystem.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora II – Krzyki

Numer referencyjny: 2/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora II – Krzyki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 072-192484

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/09/2022
Powinno być:
Data: 07/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: