Dienstleistungen - 271730-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Versicherungen

2022/S 098-271730

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 058-152415)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
Nationale Identifikationsnummer: 7270021895
Postanschrift: ul. Żeromskiego 116
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-924
Land: Polen
E-Mail: rap@adm.p.lodz.pl
Telefon: +48 426312103
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zp.p.lodz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej”

Referenznummer der Bekanntmachung: RAP.383.10.2022.AGN.U.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie obejmuje ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej. Zamówienie zostało podzielone na części tj.

Część 01

1) Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

2) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

3) Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń

4) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za powstałe szkody w związku z ruchem tych pojazdów

6) Ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz assistance

7) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

8) Ubezpieczenie imprez masowych zgodnie z rozporządzeniem (umowa generalna)

Część 02

1) Ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, bagażu poza granicami RP i miejscem zamieszkania

Część 03

1) Ubezpieczeni jachtów śródlądowych

Część 04

1) Odpowiedzialność cywilna osób eksploatujących statki powietrzne oraz aerocasco

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 058-152415

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

ZMIANIE ULEGA TYLKO PUNK I tj. Podstawy wykluczenia. Punkty II, III zamieszczone w pierwotnym Ogłoszeniu oraz punkt IV dodany zmianą Ogłoszenia nie ulegają zmianie.

I. Podstawy Wykluczenia:

Art. 108 ust. 1 pkt 1)-6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP.

Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe:

Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 PZP w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie ma dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia:

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Ustawy Pzp - sporządzona nie wcześniej niż 6 mc-y przed jej złożeniem.

3. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6.

4. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - sporządzone nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem .

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, ponowne wykorzystanie jednolitego dokumentu, siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium RP, Urzędowy wykaz zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji - opisane w SWZ.

muss es heißen:

ZMIANIE ULEGA TYLKO PUNK I tj. Podstawy wykluczenia. Punkty II, III zamieszczone w pierwotnym Ogłoszeniu oraz punkt IV dodany zmianą Ogłoszenia nie ulegają zmianie. Dodaje się Punkt V.

I. Podstawy Wykluczenia:

Art. 108 ust. 1 pkt 1)-6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP oraz Art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe:

Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 PZP w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie ma dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia:

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Ustawy Pzp - sporządzona nie wcześniej niż 6 mc-y przed jej złożeniem.

3. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych:

- w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz w Art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- we wstępnym Oświadczeniu wykonawcy składanym w trybie Art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

4. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - sporządzone nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem .

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, ponowne wykorzystanie jednolitego dokumentu, siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium RP, Urzędowy wykaz zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji - opisane w SWZ.

V. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie Art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 23/08/2022
muss es heißen:
Tag: 03/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: