Dienstleistungen - 271733-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Leistungsüberprüfung

2022/S 098-271733

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 090-247875)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Nationale Identifikationsnummer: 9451847252
Postanschrift: ul. Kapelanka 60
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 30-347
Land: Polen
E-Mail: przetargi@cmj.org.pl
Telefon: +48 124278170
Fax: +48 124278252
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cmj.org.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.cmj.org.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów pielęgniarki / pielęgniarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023.

Referenznummer der Bekanntmachung: SA-271-30/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79313000 Leistungsüberprüfung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie zmierzające do zawarcia umów ramowych prowadzone na podst.ust. z dnia 11.09.2019 r. Pzp (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej „PZP”, odpowiednio do stosowanych przepisów dot. udzielenia zam. w trybie przet. nieograniczonego o wartości szac. powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wyd. na podst. art. 3 ust. 2 ustawy PZP. Celem um. ramowej jest ustalenie warunków dot.zamówień, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej (tj. od dnia jej zawarcia do 31.12.2023 r.), w szczególności maks. cen za osobodzień wizyty akredytacyjnej. Zamawiający przewiduje przepr. w ramach um. ramowej maks. 120 przeglądów akredyt. zrealizowanych przez wizytatora pielęgniarkę / pielęgniarza, w ramach, których może zaistnieć konieczność zaangażowania więcej niż po jednym wizytatorze pielęgniarce / pielęgniarzu. Podana liczba jest wielkością szacunkową, a faktyczna liczba przeprowadzonych przeglądów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 090-247875

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postęp. określone w art. 108 oraz art.109 ust. 1 pkt 6 ust. PZP. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym et. postęp. o udzielenie zamówienia.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 6 ust. jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki-opisane w pkt. 5 SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na zasadach określ. w pkt 6.3 SWZ, podmiot ten także nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty)–np. odpis z KRS lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo zał. stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby; Wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 2 do SWZ (UWAGA: z uwagi na charakter tego dokumentu, jako elementu oświadczenia woli, które ma wpływ na przyznaną w poszczeg kryteriach liczbę punktów, dokument ten nie podlega uzupełnieniu. Jednocześnie brak wskazania miejsca zatrudnienia wizytatora, uniemożliwiający weryfikację prawdziwości oświadczenia dot. okresu jego zatrudnienia spowoduje nie przyznanie punktów w danym kryterium); Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdz. 5 i 6 SWZ.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.3. SWZ wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy ramowej Zamawiający żąda podmiotowych śr. dowodowych na potwierdzenie: braku podstaw wykluczenia: informacji z KRK w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ust. z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zam. publ., zwanej dalej "ustawą", b) art.108 ust. 1 pkt 4 ust., dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publ. tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; oświadczenia wykonawcy, w zakr. art.108 ust.1 pkt 5 ust., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozum. ust. z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z 2020 r.poz.1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postęp., albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdz. przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postęp. niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej gr. kapit.; oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ust., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art.108 ust.1 pkt 3 ustawy, b) art.108 ust.1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, dot.zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art.108 ust.1 pkt 6 ustawy, e) art.109 ust.1 pkt 6 ustawy.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP-informacje w pkt. 7 SWZ.Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam. publi., odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z inf.na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zam. publ., a także zakr.wykonywanych przez nie czynności informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami-w zakr. potwierdz.spełnienia warunku,o którym mowa w pkt. 6.1.1SWZ-opis pkt.7 SWZ.

muss es heißen:

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP a także w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.). Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym et. postęp. o udzielenie zamówienia.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 6 ust. jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki-opisane w pkt. 5 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na zasadach określ. w pkt 6.3 SWZ, podmiot ten także nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ W TYM PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE -- szczegółowy opis w pkt. 7 SWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 04/08/2022
muss es heißen:
Tag: 06/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 09/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 09/06/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: