Dienstleistungen - 271740-2022

20/05/2022    S98

Polska-Gdańsk: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2022/S 098-271740

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-207932)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Analiza wykonalności przedsięwzięć strategicznych obejmująca przedsięwzięcia pn.„Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej,Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego”

Numer referencyjny: DAZ-Z.272.18.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Analizy wykonalności przedsięwzięć strategicznych tj:

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego”,

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe Etap II”,

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Pomorskie kąpieliska”.

2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w:

• opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;

• projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

KOD WEDŁUG CPV:

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-207932

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:

1. Projektowane postanowienia umowy wskazano w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy wskazanych w projekcie umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Powinno być:

1. Projektowane postanowienia umowy wskazano w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy wskazanych w projekcie umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

4. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, złoży aktualne na dzień składania oświadczenia, że:

- nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835),

- nie istnieją wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/08/2022
Powinno być:
Data: 23/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający dodaje w Rozdziale IX SWZ [Dokumenty składane razem z ofertą] podrozdział IX.I który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wraz z ofertą należy złożyć:

- oświadczenie, iż nie istnieją wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

Ww. oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem nieważności.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie

o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców.

2. Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D JEDZ „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”