Dienstleistungen - 271740-2022

20/05/2022    S98

Polen-Danzig: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2022/S 098-271740

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 076-207932)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Pomorskie
Nationale Identifikationsnummer: 191674836
Postanschrift: ul. Okopowa 21/27
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-810
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Siemaszko
E-Mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.pomorskie.eu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Analiza wykonalności przedsięwzięć strategicznych obejmująca przedsięwzięcia pn.„Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej,Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego”

Referenznummer der Bekanntmachung: DAZ-Z.272.18.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 076-207932

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki realizacji umowy:
Anstatt:

1. Projektowane postanowienia umowy wskazano w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy wskazanych w projekcie umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

muss es heißen:

1. Projektowane postanowienia umowy wskazano w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy wskazanych w projekcie umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

4. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, złoży aktualne na dzień składania oświadczenia, że:

- nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835),

- nie istnieją wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 13/08/2022
muss es heißen:
Tag: 23/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający dodaje w Rozdziale IX SWZ [Dokumenty składane razem z ofertą] podrozdział IX.I który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wraz z ofertą należy złożyć:

- oświadczenie, iż nie istnieją wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

Ww. oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem nieważności.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie

o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców.

2. Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D JEDZ „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”