Dienstleistungen - 271751-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Göteborg: Datanätstjänster

2022/S 098-271751

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 081-218557)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 1111
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40523
Land: Sverige
Kontaktperson: Elisabeth Fröiseth
E-post: elisabeth.froiseth@ink.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se/upphandling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förbindelser för datakommunikation

Referensnummer: 052/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72700000 Datanätstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans och vidmakthållande av infrastrukturen för den kommungemensamma tjänsten WAN (Stadsnätet).Datakommunikationsförbindelser (WAN-förbindelser) för, i huvudsak, det nät som direkt eller indirekt har fast anslutning till stadens centrala IT miljö på Intraservice/hos beställaren.

Exempel på andra förbindelser som kan komma att omfattas är exempelvis för teknisk infrastruktur där avlämningspunkt kan vara angiven som koordinater.

Avtalet omfattar inteKonsultverksamhet för IT- Data tex. arbete med lokala kommunikationsnätverk LAN ( Local Area Network) och liknande arbete.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 081-218557

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 30/05/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 13/06/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 24/10/2022
Ska det stå:
Datum: 07/11/2022
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 31/05/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 14/06/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: