Dienstleistungen - 271778-2022

20/05/2022    S98

België-Antwerpen: Technische advies- en raadgevingsdiensten

2022/S 098-271778

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 075-202470)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
Contactpersoon: ir. Tim Gregoir
E-mail: Tim.Gregoir@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 32220825
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443178

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische studies voor natuurcompensaties in Prosperpolder Zuid

Referentienummer: Maritieme Toegang-02602-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71318000 Technische advies- en raadgevingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie bestek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 075-202470

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 27/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 13/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 27/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 13/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: