Dienstleistungen - 271791-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Groningen: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 098-271791

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 060-157043)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Groningen
Nationaal identificatienummer: 461770445
Postadres: Gedempte Zuiderdiep 98
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9711 HL
Land: Nederland
Contactpersoon: H. Vrieling
E-mail: aanbestedingen@groningen.nl
Telefoon: +31 642117110
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeente.groningen.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.gemeente.groningen.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Leveren Hosted totaaloplossing voor toegang en verhuur van sportaccommodaties

Referentienummer: 25-2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Groninge wil één omgeving met één “Hosted totaaloplossing voor toegang en verhuur van sportaccommodaties” die voldoet aan de binnen dit bestek benoemde criteria en bijdraagt aan efficiency, gebruiksvriendelijkheid en continuïteit van dienstverlening. Hiertoe willen we één overeenkomst sluiten met één leverancier

De oplossing dient uiterlijk 31-12-2022 geïmplementeerd en gebruiksklaar door opdrachtnemer opgeleverd te worden.

De benodigde kernfunctionaliteiten

De nieuwe omgeving met een “Hosted totaaloplossing voor toegang en verhuur van sportaccommodaties” dient te voorzien in de volgende kernfunctionaliteiten met bijbehorende benodigde koppelingen:

• Kassasysteem (balie, zelfbedieningskassa’s en online);

• Verhuursysteem;

• Toegangssysteem met integratie van bestaande hardware en het gebouwbeheersysteem;

• Reserveringsysteem;

• Website (webshop);

• Leerlingvolgsysteem zwemles (ook voor schoolzwemmen);

• Rapportage management (incl. dashboards);

• Voorraadsysteem (schaatsen).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 060-157043

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 30/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: