Dienstleistungen - 271801-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Datenaufbereitung

2022/S 098-271801

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 076-208056)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Postanschrift: ul. Wspólna 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-926
Land: Polen
E-Mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl
Telefon: +48 225631333
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gugik.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gugik.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 5

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG-ZP.2610.11.2022.GI
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72312100 Datenaufbereitung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych

obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem

zamówienia zostanie wykonana:

a) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,

b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez

Zamawiającego,

c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

2. Zamówienie zostało podzielone na 14 części. W ramach każdej części zostaną wykonane ww. czynności

dla wybranych powiatów województwa: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego.

3.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej SOPZ, stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 076-208056

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki udziału
Anstatt:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w oparciu o obligatoryjne podstawy wykluczenia, określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.835).

(...)

4. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

a) oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie JEDZ, sporządzonego w formie elektronicznej (postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

b) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

c) informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia sekcji α.

d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w lit. a, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ;

e) Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (z użyciem narzędzia ESPD). Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w części III Podstawy wykluczenia, Sekcja D będzie potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w części V ust. 2 pkt 2-4, W części IV Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie części α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Uwaga: Wymóg dołączenia do oferty oświadczenia JEDZ dotyczy:

- Wykonawców,

- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z Wykonawców,

- w przypadku polegania na udostępnionych zasobach – również przed podmiot udostępniający zasoby.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w oparciu o obligatoryjne podstawy wykluczenia, określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.835).

1a. Zamawiający wykluczy Wykonawcę także z powodu okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).

(...)

4. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

a) oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie JEDZ, sporządzonego w formie elektronicznej (postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

b) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

c) informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia sekcji α.

d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w lit. a, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ;

e) Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (z użyciem narzędzia ESPD). Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w części III Podstawy wykluczenia, Sekcja D będzie potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w części V ust. 2 pkt 2-4, W części IV Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie części α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.

4a. Wraz z ofertą Wykonawca składa także oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki udziału
Anstatt:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenia Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

(...)

muss es heißen:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy oraz o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1a SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

Powyższe stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów udostępniających zasoby oraz do podwykonawców nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby.

(...)

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: