Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 271816-2022

20/05/2022    S98

België-Gent: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2022/S 098-271816

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 071-189790)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16710
Postadres: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: team aanbesteding
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442530

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in district Aalst (D415) in de provincie Oost Vlaanderen

Referentienummer: AWV-WOV/OND/D415/2021/3-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanneming heeft tot doel om in district Aalst (D415) in de provincie Oost Vlaanderen langsheen de gewestwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.

De totale lengte van de te behandelen wegvakken is weergegeven in de gedetailleerde inventaris die gevoegd is bij dit bestek.

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting (maaien van bermen, scheren van hagen, onderhoud van plantvakken, …);

- het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen;

- beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn;

- het oprapen en verwijderen van zwerfvuil;

- het uitvoeren van netheidsonderhoudswerkzaamheden van de verhardingen van wegen en fietspaden (vegen van verhardingen, reinigen van vluchtheuvels en verhoogde verharde inrichtingen);

- het reinigen van straatkolken, aquadrains en onderzoeksputten;

- het ruimen van sloten;

- het profileren van bermen door afgraving;

- het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen) en inzake netheidsonderhoud (sluikstortingen e.d.);

- het uitvoeren van regiewerken (vb. na stormschade, …) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn;

- het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken;

- het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 071-189790

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het BVGP werd bij de eerste publicatie niet opgeladen.

deze documenten werden opnieuw opgeladen omdat er een foutmelding gekomen is van TED