Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 271826-2022

20/05/2022    S98

Polen-Katowice: Werbeverwaltung

2022/S 098-271826

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 271506695
Postanschrift: ul. Wojewódzka 19
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40 - 026
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Buzuk
E-Mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
Telefon: +48 326038665
Fax: +48 326038634
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gpw.katowice.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sektor wodny

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas 68. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79341200 Werbeverwaltung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Zamawiającego, mających na celu promowanie marki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas 68. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego w dniu 5 czerwca 2022 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 200 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79342200 Reklamedienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Stadion Śląski w Chorzowie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Zamawiającego, mających na celu promowanie marki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas 68. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego w dniu 5 czerwca 2022 r., wśród których wykonane będą następujące działania promocyjne:

- transmisje telewizyjne - TVP SPORT,

- transmisja internetowa tvp.sport.pl - TVP SPORT,

- możliwość udziału przedstawiciela Zamawiającego podczas konferencji prasowej,

- umieszczenie punktów z logotypem Zamawiającego na ściance sponsorskiej wydarzenia podczas konferencji prasowej (5% powierzchni),

- umieszczenie logotypu Zamawiającego na wizytówkach konferencyjnych,

- przyznanie Zamawiającemu tytułu – Sponsora Wydarzenia,

- umieszczenie logotypu Zamawiającego na stronie wydarzenia, w kalendarzu wydarzenia na stronie PZLA, na ściance LED - 5% czasu emisji, na bandach LED - 5% czasu emisji, na stopce sponsorskiej w KV, w folderze reklamowym wydarzenia, na płotkach (50% płotków), na ściance sponsorskiej wydarzenia, w pasku sponsorskim spotów wydarzenia,

- umieszczenie 1 balonu promocyjnego Zamawiającego podczas wydarzenia, 1 potykacza z logotypem Zamawiającego na prostej 100m, 1 balonu promocyjnego Zamawiającego na terenie zielonym Stadionu Śląskiego,

- umieszczenie banera wielkogabarytowego z logotypem Zamawiającego na trybunie Stadionu Śląskiego,

- wyświetlanie reklamy Zamawiającego na telebimach podczas wydarzenia (5% czasu emisji), w lożach podczas wydarzenia (5% czasu emisji),

- emisja materiałów filmowe z mix-zone - stopka sponsorska

- hasztagowanie postów dotyczących wydarzenia oznaczeniem Zamawiającego,

- bezpłatne i płatne kampanie promocyjne wydarzenia w mediach PZLA, mediach wydarzenia z logiem Zamawiającego,

- informacje prasowe z logotypem Zamawiającego,

- umieszczenie logotypu sponsora na pasku sponsorskim na nośnikach: plakat promujący wydarzenie na przystankach komunikacji miejskiej, 20 szt. Bilbordów wielkoformatowych, na ekranie LED znajdującym się na terenie Osiedla Tysiąclecia, na 40 autobusach komunikacji miejskiej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający udziela zamówienia na promocję i reklamę podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Wartość wskazana w pkt II .1.7) dotyczy aktualnie udzielanego zamówienia częściowego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Udzielenie przedmiotowego zamówienia bez uprzedniego ogłoszenia w Dz. Urz. UE w trybie zamówienia z wolnej ręki jest uprawnione ze względu na fakt, że Wykonawca Polski Związek Lekkiej Atletyki jako jedyny jest uprawniony do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z organizacją 68. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego i jako jedyny dysponuje prawami marketingowymi i reklamowymi związanymi z Wydarzeniem, w tym prawem do ich udostępniania. Spełniona zatem zostaje przesłanka zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a)ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2021.1129 z późn. zm). Dowodem potwierdzającym wyłączność do organizacji i praw marketingowych 68. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego jest oświadczenie własne Wykonawcy z 4 kwietnia 2022 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas 68. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
21/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Polski Związek Lekkiej Atletyki
Nationale Identifikationsnummer: 000866580
Postanschrift: ul. Barcicka 42
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-839
Land: Polen
E-Mail: pzla@pzla.pl
Telefon: +48 228960207
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 200 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 200 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu nr 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej – dalej ŚOP regulują przepisy działu IX Ustawy (art. 505 – 590 Ustawy).

2.ŚOP przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

3. ŚOP wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia – dalej Postępowanie oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi MŚP.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami czynność Zam. podjętą w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w Postępowaniu, do której Zam. był obowiązany na podstawie Ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia Postępowania, mimo że Zam. był do tego obowiązany.

5. Terminy:

1) Odwołanie wnosi się w terminie: -10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, -15 dni od dnia przekazania ww. informacji, jeżeli została ona przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego Postępowanie oraz wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE lub zamieszczenia dokumentacji zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1) i 5.2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zam. nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dz.U.UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

- 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U.UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dz.U.UE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

6. Odwołanie zawiera elementy określone w art. 516 Ustawy.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dn.18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych.

10. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w art. 579-590 Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022