Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 271828-2022

20/05/2022    S98

Danmark-Tønder: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2022/S 098-271828

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
CVR-nummer: 29189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Bram van Leeuwen
E-mail: bvl1@toender.dk
Telefon: +45 929379
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.toender.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

WebGIS (Geografisk Informations system) - indgået jf. retningslinjer på SKI rammeaftale 02.19 - SaaS Cloud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

WebGIS løsning

Leveringsaftalen er indgået iht. de i rammeaftalen SKI 02.19 - SaaS-Cloud - retningslinjer, herunder FORM/STORM forretningsdækning og servicekapacitet, samt ordregivers behov til kommende løsning.

Grundlaget for leverandørvalg, er sket på baggrund af nedennævnte:

- FORM/STORM

- Behovsopgørelse til kommende løsning

- Prisniveau

FORM (nummer):

Y52 - Fysisk Planlægning og Geodata

Hovedområde:

Fysisk Planlægning

Opgaveområde:

- 52.10.06 Kommuneplanlægning og Lokalplanlægning

- 52.10.03 Landsplanlægning og regional udviklingsplanlægning

Efter indgivelse af relevante FORM-niveauer, findes der alene èn potentiel leverandør på SKI-Rammeaftalen der initielt kan tilbyde en service, der kan dække opgaveområderne/behovsopgørelse.

Se nærmere beskrivelse til tjenesteydelsens art, som er gengivet i pkt. II.2.4.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 540 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72416000 Applikationsudbydere
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Tønder Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Behovsopgørelse til kommende WebGIS-Løsning:

• WebGIS skal kunne bruges til at søge i data, præsentere data, kort- og registerinformation, samt kunne anvendes som et arbejdsredskab, for sagsbehandler og kommunen, der kan producere/digitalisere relevant data i en browser

• WebGIS Løsningen skal minimum indeholde følgende funktionaliteter:

o Navigation

o Adresse- og matrikelsøgning

o Kortudskrift

o Vise koordinater

o Tilpasse kort

o Mål af afstand samt areal

o Skitsetegninger

o Anvendelse af arbejdsgeometri

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for at forlænge aftalen med op til 2 x 24 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens samlede værdi - pkt. II.1.7 - er beregnet ud fra en kontraktperiode på samlet 10 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

WebGIS (Geografisk informations system) løsning.

Leveringsaftalen er indgået iht. de i rammeaftalen SKI 02.19 - SaaS-Cloud - retningslinjer.

Efter indgivelse af relevante FORM/STORM niveauer, findes der alene èn potentiel leverandør på SKI-rammeaftalen 02.19, der initielt kan tilbyde en service, der kan dække behovsopgørelsen

Behovsopgørelsen for omtalte service er gengivet i pkt. II.2.4.

FORM/STORM betegnelser er gengivet i pkt. II.1.4

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

WebGIS (Geografisk informations system) - løsning

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/03/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Sweco Danmark A/S
CVR-nummer: 48233511
Postadresse: Granskoven 8
By: Glostrup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: info@swecodanmark.dk
Internetadresse: https://www.sweco.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 540 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for udbud, skal klager skriftligt underrette Ordregiver om den påstående overtrædelse og om hvorvidt klagen vil indbringes for nævnet

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrencestyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2022