Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 271829-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Bilthoven: Milieu-informatiesystemen

2022/S 098-271829

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IUC-RIVM
Nationaal identificatienummer: 30276683
Postadres: Postbus 1
Plaats: Bilthoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3720 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: RIVM Hoofdkantoor
E-mail: Richard.van.Roomen@rivm.nl
Telefoon: +31 886892629
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rivm.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=150431
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding AERIUS 2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90714100 Milieu-informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Europese aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst tussen het RIVM en een Opdrachtnemer voor het beheer en onderhoud van AERIUS.

AERIUS is een informatiesysteem welke gedurende de afgelopen jaren op initiatief en in opdracht van het (huidige) Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) werd ontwikkeld ten behoeve van het stikstofbeleid in relatie tot Natura 2000. Met AERIUS is ook een werkwijze geïntroduceerd waarmee initiatiefnemers die een vergunning aanvragen en de (lokale) overheden op een eenvoudige manier met elkaar kunnen communiceren over de effecten van het initiatief op het milieu. Op een transparante manier toont AERIUS de resultaten van de vaak complexe onderliggende modelberekeningen en maakt daarmee de dialoog tussen overheid en initiatienemer (burger) eenvoudiger. De ontwikkeling van AERIUS vereist een specificatietraject gekenmerkt door intensief contact tussen stakeholders, opdrachtgevers en het RIVM.

Het gaat daarbij om kennis op de volgende thema's: 

·         Registratie emissies

·         Stikstof en natuur

·         Luchtkwaliteit

·         Circulaire economie

·         Geluid

·         Ontsluiten meetnetten

 

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267100 Onderhoud van software voor informatietechnologie
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
90714500 Diensten voor milieukwaliteitscontrole
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AERIUS is een informatiesysteem welke gedurende de afgelopen jaren op initiatief en in opdracht van het (huidige) Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) werd ontwikkeld ten behoeve van het stikstofbeleid in relatie tot Natura 2000. De ontwikkeling van AERIUS vereist een specificatietraject gekenmerkt door intensief contact tussen stakeholders, opdrachtgevers en het RIVM.

Het gaat daarbij om kennis op de volgende thema's: 

·         Registratie emissies

·         Stikstof en natuur

·         Luchtkwaliteit

·         Circulaire economie

·         Geluid

·         Ontsluiten meetnetten

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Voor het beroep op artikel 2.163e (onvoorziene omstandigheid) van de Aanbestedingswet 2012 geldt dat het artikel bepaalt dat een overheidsopdracht zonder nieuwe aanbestedingsprocedure kan worden gewijzigd indien:

a. de behoefte aan wijziging het gevolg is van omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst niet kon voorzien,

b. de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht meebrengt, en

c. de verhoging van de prijs niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Deze verhoging van de opdrachtwaarde voldoet aan de genoemde voorwaarden:

a. De wijziging is het gevolg van onderstaande omstandigheden die het RIVM niet kon of had kunnen voorzien:

1. In juni 2020 publiceerde de commissie Hordijk haar eindrapport en gaf aan dat het systeem AERIUS op onderdelen niet doelmatig was voor vergunningverlening.

Dit heeft geresulteerd in het verzoek tot aanpassing van AERIUS met de 25km afstandsgrens en later tevens de visualisatie randeffecten.

2. In november 2020 hebben de opdrachtgevers van AERIUS aan het RIVM gevraagd om, gezien het nieuwe voorgenomen beleid (op dat moment een wetsvoorstel), een nieuwe startarchitectuur te maken voor beleidsgerichte stikstofregistratie wat een volledige herbouw van AERIUS Register noodzakelijk maakte.

3. In de eerste helft van 2021 heeft de CIO Office van het Ministerie van EZK/LNV een onderzoek gedaan naar het AERIUS-instrumentarium. Haar dwingende adviezen omtrent met name de governance van het project zijn doorgevoerd.

b. Geen verandering in de algemene aard van de opdracht:

De onvoorziene werkzaamheden zijn in lijn met de beheer- en doorontwikkelingswerk-zaamheden voor het AERIUS informatiesysteem die deel uitmaakten van de oorspronkelijke opdracht en leiden derhalve niet tot een wijziging in de algemene aard van de aanbestede opdracht.

c. Maximaal 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde:

De raming van de overschrijding is 50% van het oorspronkelijk geraamde bedrag van de aanbestede opdracht.

Inmiddels is gestart met de voorbereiding van een nieuwe Europese aanbesteding voor AERIUS, die in de tweede helft van 2022 moet leiden tot gunning. U zult hierover te zijner tijd meer informatie ontvangen via Negometrix en Tenderned.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-234746

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
28/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Wing Proces Consultancy B.V.
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Tauw B.V.
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 7 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

In 2020 is deze opdracht voor AERIUS 2020 – 2024 aanbesteed voor een geraamde waarde van € 4.800.000 exclusief BTW voor vier jaar (2020 – 2024). Door onvoorziene omstandigheden (zie hieronder) is de hoeveelheid werkzaamheden binnen de scope gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dusdanig gegroeid dat de totale geraamde waarde voor vier jaar in de loop van 2022 al bereikt zal worden. Daarom:

1. zal in de loop van 2022 een nieuwe Europese aanbesteding AERIUS 2022 in de markt worden gezet voor een vervolgopdracht in lijn met de onderhavige aanbesteding;

2. wordt met een verwijzing naar artikel 2.163e (onvoorziene omstandigheid) van de Aanbestedingswet 2012 het geraamde opdrachtbedrag van onderhavige aanbesteding verhoogd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: RIVM
Plaats: Bilthoven
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022