Dienstleistungen - 271844-2022

20/05/2022    S98

България-София: Охранителни услуги

2022/S 098-271844

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална здравноосигурителна каса
Национален регистрационен номер: 121858220
Пощенски адрес: ул. Кричим № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Кристиян Велинов
Електронна поща: kvelinov@nhif.bg
Телефон: +359 29659214
Факс: +359 29659165
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nhif.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/2170

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”

Референтен номер: 2170
II.1.2)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79713000 Охранителни услуги
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На адресите на обектите, посочени в т. 1 на Техническите изисквания и спецификации, приложение № 1 към документацията на поръчката.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1.Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана – денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК – София област, на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на Възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост. В работните дни (от понеделник до петък) следва да се осъществява контролно-пропусквателен режим в обектите за работното време на служителите в съответния обект.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана - през нощта от 18:00 ч. до 08:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24- часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 005-006792

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД-14-346
Наименование:

„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/12/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121819662
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе, № 141
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: bids@vipsecurity.bg
Телефон: +359 894429981
Факс: +359 29635296
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 2 500 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението за изменение не подлежи на обжалване

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
79713000 Охранителни услуги
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На адресите на обектите, посочени в т. 1 на Техническите изисквания и спецификации, приложение № 1 към документацията на поръчката.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1.Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана – денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК – София област, на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на Възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост. В работните дни (от понеделник до петък) следва да се осъществява контролно-пропусквателен режим в обектите за работното време на служителите в съответния обект.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана - през нощта от 18:00 ч. до 08:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24- часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 2 500 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121819662
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе, № 141
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: bids@vipsecurity.bg
Телефон: +359 894429981
Факс: +359 29635296
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 5, ал. 5 и чл. 42 на договор № РД-14-346/30.12.2020 г. е сключено допълнително споразумение К№ РД-14-346/11.05.2022 г. с „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД, с което месечната цена за физическа охрана се увеличва от 63 081,17 лв. без ДДС на 66 793,28 лв. без ДДС. Изменението е във връзка с предвидено в чл. 5, ал. 5 на договор № РД-14-346/30.12.2020 г. прилагане на опцията за увеличение на цената, в случай на увеличение на МРЗ за страната. С увеличението на цената за извършване на физическа охрана не се увеличва общата стойност на договора от 2 500 000 лв. без ДДС, тъй като тази стойност е максимално допустимата за действието на договора.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С писмо с вх. № 18-00-720/29.03.2022 г. от „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД е постъпило предложение за изменение на договор № РД-14-346/30.12.2020 г., във връзка с увеличение на Минималната работна заплата (МРЗ) за страната, считано от 01.04.2022 г., с Постановление на Министерски съвет № 37/24.03.2022 г. В писмото е представен разчет на разходите за физическа охрана, като се предлага месечната цена да се увеличи от 63 081,17 лв. без ДДС на 66 793,28 лв. без ДДС. В документацията на поръчка и сключения договор е посочено, че при промяна на нормативно определената МРЗ, месечната вноска без ДДС за обектите с физическа охрана от договора се индексира съобразно размера на увеличението съгласно Постановлението на Министерски съвет. С оглед на горното е сключено допълнително споразумение, като общата стойност на договора от 2 500 000 лв. без ДДС не се променя. Със сключеното Допълнително споразумение действието на Допълнително споразумение K№ РД-14-346/27.01.2021 г. се обезсилва,считано от 01.04.2022 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN