Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 271844-2022

20/05/2022    S98

България-София: Охранителни услуги

2022/S 098-271844

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална здравноосигурителна каса
Национален регистрационен номер: 121858220
Пощенски адрес: ул. Кричим № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Кристиян Велинов
Електронна поща: kvelinov@nhif.bg
Телефон: +359 29659214
Факс: +359 29659165
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nhif.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/2170

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”

Референтен номер: 2170
II.1.2)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79713000 Охранителни услуги
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На адресите на обектите, посочени в т. 1 на Техническите изисквания и спецификации, приложение № 1 към документацията на поръчката.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1.Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана – денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК – София област, на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на Възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост. В работните дни (от понеделник до петък) следва да се осъществява контролно-пропусквателен режим в обектите за работното време на служителите в съответния обект.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана - през нощта от 18:00 ч. до 08:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24- часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 005-006792

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД-14-346
Наименование:

„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/12/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121819662
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе, № 141
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: bids@vipsecurity.bg
Телефон: +359 894429981
Факс: +359 29635296
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 2 500 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението за изменение не подлежи на обжалване

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
79713000 Охранителни услуги
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На адресите на обектите, посочени в т. 1 на Техническите изисквания и спецификации, приложение № 1 към документацията на поръчката.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1.Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана – денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК – София област, на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на Възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост. В работните дни (от понеделник до петък) следва да се осъществява контролно-пропусквателен режим в обектите за работното време на служителите в съответния обект.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана - през нощта от 18:00 ч. до 08:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24- часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 2 500 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121819662
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе, № 141
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: bids@vipsecurity.bg
Телефон: +359 894429981
Факс: +359 29635296
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 5, ал. 5 и чл. 42 на договор № РД-14-346/30.12.2020 г. е сключено допълнително споразумение К№ РД-14-346/11.05.2022 г. с „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД, с което месечната цена за физическа охрана се увеличва от 63 081,17 лв. без ДДС на 66 793,28 лв. без ДДС. Изменението е във връзка с предвидено в чл. 5, ал. 5 на договор № РД-14-346/30.12.2020 г. прилагане на опцията за увеличение на цената, в случай на увеличение на МРЗ за страната. С увеличението на цената за извършване на физическа охрана не се увеличва общата стойност на договора от 2 500 000 лв. без ДДС, тъй като тази стойност е максимално допустимата за действието на договора.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С писмо с вх. № 18-00-720/29.03.2022 г. от „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД е постъпило предложение за изменение на договор № РД-14-346/30.12.2020 г., във връзка с увеличение на Минималната работна заплата (МРЗ) за страната, считано от 01.04.2022 г., с Постановление на Министерски съвет № 37/24.03.2022 г. В писмото е представен разчет на разходите за физическа охрана, като се предлага месечната цена да се увеличи от 63 081,17 лв. без ДДС на 66 793,28 лв. без ДДС. В документацията на поръчка и сключения договор е посочено, че при промяна на нормативно определената МРЗ, месечната вноска без ДДС за обектите с физическа охрана от договора се индексира съобразно размера на увеличението съгласно Постановлението на Министерски съвет. С оглед на горното е сключено допълнително споразумение, като общата стойност на договора от 2 500 000 лв. без ДДС не се променя. Със сключеното Допълнително споразумение действието на Допълнително споразумение K№ РД-14-346/27.01.2021 г. се обезсилва,считано от 01.04.2022 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN