Dienstleistungen - 271870-2022

20/05/2022    S98

България-София: Услуги по контрол на влакове

2022/S 098-271870

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Desislava Stefanova Slavcheva
Електронна поща: d.slavcheva@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323079
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
63711100 Услуги по контрол на влакове
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП1:„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63711100 Услуги по контрол на влакове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

За Етапи 1,2,3,4 и 6-гр.София,бул. „Кн.Мария Луиза” 110.Освен избр.лок.Изпълн.ще напр.посещ.на регионите, засяг.дог.(София,Варна,Пловдив и Горна Оряховица(ГО)).За Етап 5 - в гр.София,Пловдив и ГО.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

За Етапи 1,2,3,4 и 6-гр.София,бул. „Кн.Мария Луиза” 110.Освен избр.лок.Изпълн.ще напр.посещ.на регионите, засяг.дог.(София,Варна,Пловдив и Горна Оряховица(ГО)).За Етап 5 - в гр.София,Пловдив и ГО.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 23
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 208-545222

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 16908
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, по обособени позиции, Обособена позиция 1: „Проектиране

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
14/10/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: "Иновейтив Меритайм Сълюшънс" ООД
Национален регистрационен номер: 204599819
Пощенски адрес: ул. "Борис Рангелов" №.30
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1138
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ТехноЛогика ЕАД
Национален регистрационен номер: 201593301
Пощенски адрес: ул. Червена стена № 46
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: РейлТехноАйЕмЕс
Национален регистрационен номер: 177524358
Пощенски адрес: ул. Червена стена № 46
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 5 779 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Деловоден номер на Договор 11520 от 14.10.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „РейлТехноАйЕмЕс“, обединение от сл. ЮЛ.: „Иновейтив Меритайм Сълюшънс“ ООД и „ТехноЛогика“ ЕАД

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на Глава двадесет и седма от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
63711100 Услуги по контрол на влакове
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
63711100 Услуги по контрол на влакове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

За Етапи 1,2,3,4 и 6-гр.София,бул. „Кн.Мария Луиза” 110.Освен избр.лок.Изпълн.ще напр.посещ.на регионите, засяг.дог.(София,Варна,Пловдив и Горна Оряховица(ГО)).За Етап 5 - в гр.София,Пловдив и ГО.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите предвидени за изпъление включват:

ЕТАП 1: Детайлно проектиране на СУВР;

ЕТАП 2: Разработка на СУВР;

ЕТАП 3: Внедряване на СУВР в тестова среда;

ЕТАП 4: Тестване на СУВР за осигуряването на изискваното качество в тестовата среда;

ЕТАП 5: Обучение на персонала за работа със СУВР в тестовата среда;

ЕТАП 6: Внедряване на СУВР в реална среда.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 23
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 5 779 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: "Иновейтив Меритайм Сълюшънс" ООД
Национален регистрационен номер: 204599819
Пощенски адрес: ул. "Борис Рангелов" №.30
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1138
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ТехноЛогика ЕАД
Национален регистрационен номер: 201593301
Пощенски адрес: ул. Червена стена № 46
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: РейлТехноАйЕмЕс
Национален регистрационен номер: 177524358
Пощенски адрес: ул. Червена стена № 46
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Съгласно чл. 116, ал. 1 т. 1 от ЗОП и чл. 22 (22.2) от Договор 11520/14.10.2021 и раздел VI. Гаранции. Сключване на договор. Изменение на договора, т. 2 Сключване на договор. Изменение на договора, подт. 2.7 от документацията за участие в процедурата.

Предоставяне на авансово плащане в размер на 10% от договорната цена без ДДС

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Съгласно чл. 116, ал. 1 т. 1 от ЗОП и чл. 22 (22.2) от Договор 11520/14.10.2021 и раздел VI. Гаранции. Сключване на договор. Изменение на договора, т. 2 Сключване на договор. Изменение на договора, подт. 2.7 от документацията за участие в процедурата. Предоставяне на авансово плащане в размер на 10% от договорната цена без ДДС.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 779 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 5 779 000.00 BGN