Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 271870-2022

20/05/2022    S98

България-София: Услуги по контрол на влакове

2022/S 098-271870

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Desislava Stefanova Slavcheva
Електронна поща: d.slavcheva@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323079
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
63711100 Услуги по контрол на влакове
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП1:„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63711100 Услуги по контрол на влакове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

За Етапи 1,2,3,4 и 6-гр.София,бул. „Кн.Мария Луиза” 110.Освен избр.лок.Изпълн.ще напр.посещ.на регионите, засяг.дог.(София,Варна,Пловдив и Горна Оряховица(ГО)).За Етап 5 - в гр.София,Пловдив и ГО.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

За Етапи 1,2,3,4 и 6-гр.София,бул. „Кн.Мария Луиза” 110.Освен избр.лок.Изпълн.ще напр.посещ.на регионите, засяг.дог.(София,Варна,Пловдив и Горна Оряховица(ГО)).За Етап 5 - в гр.София,Пловдив и ГО.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 23
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 208-545222

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 16908
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, по обособени позиции, Обособена позиция 1: „Проектиране

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
14/10/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: "Иновейтив Меритайм Сълюшънс" ООД
Национален регистрационен номер: 204599819
Пощенски адрес: ул. "Борис Рангелов" №.30
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1138
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ТехноЛогика ЕАД
Национален регистрационен номер: 201593301
Пощенски адрес: ул. Червена стена № 46
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: РейлТехноАйЕмЕс
Национален регистрационен номер: 177524358
Пощенски адрес: ул. Червена стена № 46
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 5 779 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Деловоден номер на Договор 11520 от 14.10.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „РейлТехноАйЕмЕс“, обединение от сл. ЮЛ.: „Иновейтив Меритайм Сълюшънс“ ООД и „ТехноЛогика“ ЕАД

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на Глава двадесет и седма от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
63711100 Услуги по контрол на влакове
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
63711100 Услуги по контрол на влакове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

За Етапи 1,2,3,4 и 6-гр.София,бул. „Кн.Мария Луиза” 110.Освен избр.лок.Изпълн.ще напр.посещ.на регионите, засяг.дог.(София,Варна,Пловдив и Горна Оряховица(ГО)).За Етап 5 - в гр.София,Пловдив и ГО.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите предвидени за изпъление включват:

ЕТАП 1: Детайлно проектиране на СУВР;

ЕТАП 2: Разработка на СУВР;

ЕТАП 3: Внедряване на СУВР в тестова среда;

ЕТАП 4: Тестване на СУВР за осигуряването на изискваното качество в тестовата среда;

ЕТАП 5: Обучение на персонала за работа със СУВР в тестовата среда;

ЕТАП 6: Внедряване на СУВР в реална среда.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 23
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 5 779 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: "Иновейтив Меритайм Сълюшънс" ООД
Национален регистрационен номер: 204599819
Пощенски адрес: ул. "Борис Рангелов" №.30
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1138
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ТехноЛогика ЕАД
Национален регистрационен номер: 201593301
Пощенски адрес: ул. Червена стена № 46
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: РейлТехноАйЕмЕс
Национален регистрационен номер: 177524358
Пощенски адрес: ул. Червена стена № 46
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Съгласно чл. 116, ал. 1 т. 1 от ЗОП и чл. 22 (22.2) от Договор 11520/14.10.2021 и раздел VI. Гаранции. Сключване на договор. Изменение на договора, т. 2 Сключване на договор. Изменение на договора, подт. 2.7 от документацията за участие в процедурата.

Предоставяне на авансово плащане в размер на 10% от договорната цена без ДДС

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Съгласно чл. 116, ал. 1 т. 1 от ЗОП и чл. 22 (22.2) от Договор 11520/14.10.2021 и раздел VI. Гаранции. Сключване на договор. Изменение на договора, т. 2 Сключване на договор. Изменение на договора, подт. 2.7 от документацията за участие в процедурата. Предоставяне на авансово плащане в размер на 10% от договорната цена без ДДС.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 779 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 5 779 000.00 BGN