Dienstleistungen - 271907-2022

20/05/2022    S98

Polska-Kołaczyce: Usługi leśnictwa

2022/S 098-271907

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce
Adres pocztowy: Nawsie Kołaczyckie 317
Miejscowość: Kołaczyce
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-213
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jarkiewicz
E-mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Tel.: +48 134457630
Faks: +48 134457612
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

Numer referencyjny: SA.270.1.92.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kołaczyce - leśnictwo Lisów, Pagorzyna

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz naprawy szlaków operacyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022

Prace wykonywane będą na terenie następujących leśnictw - Lisów, Pagorzyna

Pozyskanie i zrywka drewna:

1. Pozyskanie i zrywka drewna: 9319 m3

2. Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 18 H

3. Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 20 H

4. Prace godzinowe wykonywane ręcznie z użyciem pilarki: 20 H

5. Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich: 1300 m

Hodowla lasu:

1. Czyszczenia późne: 10,07 HA

2. Czyszczenia wczesne: 1 HA

3. Odnowienia sztuczne w rębniach złożonych - przebudowa drzewostanów: 3 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie : 2 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 1 H

4. Pielęgnowanie gleby w uprawach: 1,93 HA

5. Inne zabiegi pielęgnacyjne:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie z użyciem pilarki: 10 H

Podkrzesywanie drzew: 0,03 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie:10 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem:2 H

Ochrona lasu:

1. Konserwacja budek lęgowych: 46 SZT

2. Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką: 3,5 HM

Przygotowanie słupków iglastych: 100 SZT

3. Konserwacja ogrodzeń upraw leśnych:

Przygotowanie słupków iglastych: 37 SZT

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń z transportem materiałów: 37 H + 1 H

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 6 H

4. Sprzątanie śmieci z terenów leśnych:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 30 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 6 H

5. Ochrona chemiczna upraw przed zgryzaniem: 9,42 HA

Ochrona Ppoż.:

1. Inne zabiegi z ochrony Ppoż.:

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 7 H

Objaśnienia jednostek miary:

m3 – metr sześcienny

H – godzina

m – metr bieżący

HA – hektar

TSZT – tysiąc sztuk

HM - hektometr

SZT - sztuka

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 10/01/2022
Koniec: 31/12/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 013-030016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
10/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Firma Usługowo-Handlowa TRANS-DRZEW Mariusz Wójcik
Krajowy numer identyfikacyjny: 8191025468
Adres pocztowy: Godowa 572
Miejscowość: Strzyżów
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-100
Państwo: Polska
E-mail: transdrzew@wp.pl
Tel.: +48 602768995
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 722 935.60 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Aneks do umowy sporządzony z powodu gwałtownego wzrostu cen paliw płynnych (powstałego w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy) w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy. Agresja Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością. Wzrost cen paliw płynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji.

1. Wypłata rekompensaty nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy.

2. Rekompensata nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.

3. Z uwagi na okresowy charakter trwania aneksu (01.03.2022-30.04.2022) Zamawiający działając z należytą starannością nie jest w stanie dokładnie określić zwiększenia wartości umowy z zastrzeżeniem pkt. 2 Podstawa prawa sporządzenia aneksu: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce
Adres pocztowy: Nawsie Kołaczyckie 317
Miejscowość: Kołaczyce
Kod pocztowy: 38-213
Państwo: Polska
E-mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Tel.: +48 134457610
Faks: +48 134457612
Adres internetowy: http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kołaczyce - leśnictwo Lisów, Pagorzyna

VII.1.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy, a odległość zrywki jest wartością uśrednioną dla danej pozycji. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówienia zawarty został w Załączniku nr 4 do SWZ. Prace realizowane będą na terenie Leśnictw Lisów, Pagorzyna

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 10/01/2022
Koniec: 31/12/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 726 256.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Firma Usługowo-Handlowa TRANS-DRZEW Mariusz Wójcik
Krajowy numer identyfikacyjny: 8191025468
Adres pocztowy: Godowa 572
Miejscowość: Strzyżów
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-100
Państwo: Polska
E-mail: transdrzew@wp.pl
Tel.: +48 602768995
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Modyfikacja zawartej umowy z Wykonawcą polegająca na sporządzeniu czasowego aneksu (01.03.2022 - 30.04.2022) do umowy i dodaniu rekompensaty w odniesieniu do wybranych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji (pozyskanie drewna, mechaniczne przygotowanie gleby, melioracje agrotechniczne z użyciem sprzętu mechanicznego, pielęgnacje drzewostanów z użyciem urządzeń zasilanych silnikiem spalinowym). Wartość rekompensaty będzie stanowiła różnicę pomiędzy ceną danego rodzaju paliwa płynnego przyjętą do porównania ustalaną cyklicznie na dni: 15.03.2022 r., 31.03.2022 r. oraz 15.04.2022 r. („Cena Porównywana”), a ceną wyjściową do której będzie odnoszony ewentualny wzrost cen („Cena Bazowa”), którą przyjmuje się na dzień 24.02.2022 r. (dzień rozpoczęcia agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy). W przypadku, gdy różnica pomiędzy Ceną Porównywaną, a Ceną Bazową będzie wartością ujemną to wówczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty nie będą pomniejszane. Dzienne ceny hurtowe danego rodzaju paliwa płynnego będące podstawą do obliczenia Ceny Porównywanej przyjmowane będą zgodnie z kwotami wskazanymi na stronie internetowej PKN Orlen S.A. https://a.orlen.pl/PL/ DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2022 r. Postanowienia Aneksu obowiązują do dnia 30 kwietnia 2022 r. i wygasają z tym dniem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

W trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Wzrost cen paliw płynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 722 935.60 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 726 256.00 PLN