Dienstleistungen - 271941-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

2022/S 098-271941

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska S.A.
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bartosik
E-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych (osób osadzonych).

Numer referencyjny: BZA.2600.551.2021.DTPN
II.1.2)Główny kod CPV
60172000 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasa: ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego - Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych pojazdami Wykonawcy w dni robocze oraz soboty, zgodnie z rozkładem jazdy autobusów i busów stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. Trasa świadczenia przewozów:

kurs 1 - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin

kurs 2 - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin

kurs 3 - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

kurs 4 - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin.

Szacunkowa ilość kursów: 1044.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 25% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego).

Warunki, na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki:

1) Ilość kursów: 261

2) Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji;

3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;

4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;

5) Termin realizacji zamówienia dodatkowego: 3 miesiące w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 031-080760

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych (osób osadzonych).

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
07/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: APRA Andrzej Prasał
Adres pocztowy: ul. Chabrowa 3
Miejscowość: Załom
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-896
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 82 476.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
60172000 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasa: ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego - Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin.

VII.1.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych pojazdami Wykonawcy w dni robocze oraz soboty, zgodnie z rozkładem jazdy autobusów i busów stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. Trasa świadczenia przewozów:

kurs 1 - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin

kurs 2 - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin

kurs 3 - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

kurs 4 - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin.

Szacunkowa ilość kursów: 1044.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 25% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego).

Warunki, na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki:

1) Ilość kursów: 261

2) Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji;

3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;

4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;

5) Termin realizacji zamówienia dodatkowego: 3 miesiące w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 82 476.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: APRA Andrzej Prasał
Adres pocztowy: ul. Chabrowa 3
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-896
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Mając na uwadze:

1) postępujący wzrost cen paliw (benzyny i oleju napędowego), spowodowany w głównej mierze konfliktem zbrojnym w Ukrainie, którego poziomu Strony działając z należytą starannością nie mogły przewidzieć,

2) że Umowa nie przewiduje mechanizmu indeksacji ceny jednostkowej w zakresie ceny paliw stanowiących jeden z kosztów realizacji przedmiotu Umowy,

3) że Wykonawca złożył do Zamawiającego wniosek o zmianę ceny jednostkowej, do którego Zamawiający się przychylił,

Strony zawarły Aneks o następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 11 Umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Strony zgodnie postanowiły dokonać następujących zmian w Umowie, przy uwzględnieniu ich czasowego charakteru, w ten sposób, że po ustępie 17 w § 7 dodaje się ust. 18 w brzmieniu:

18. Wysokość stawki netto za przejechanie jednego kursu w ramach świadczenia Usługi w danym miesiącu kalendarzowym będzie waloryzowana w ten sposób, że:

1) w przypadku wzrostu średniej ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel w danym miesiącu kalendarzowym w stosunku do ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel opublikowanej na stronie internetowej https://www.orlen.pl w dniu 01.02.2022 wynoszącej 4 993,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), wysokość stawki netto (bez podatku od towarów i usług) za przejechanie jednego kursu, o którym mowa w § 7 ust. 2, zostanie podwyższona do kwoty obliczonej zgodnie ze wzorem:

Cśr [zł]

X [zł] = ( (-------------------- - 1) x S x 6 km x 0,30 ) + Y

Cog [zł]

gdzie:

X - nowa stawka jednostkowa za kurs (bez podatku od towarów i usług)

Cśr - średnia cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel w danym

miesiącu kalendarzowym [w złotych],

Cog - cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel w dniu 01.02.2022

[w złotych],

6 km -średnia długość 1 kursu

S - wysokość stawki netto (bez podatku od towarów i usług) za przejechanie jednego

kilometra, [w złotych] liczona za pomocą wzoru: S= Y / 6 km

Y – aktualna stawka jednostkowa za kurs netto - zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),

2) w przypadku spadku średniej ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel w danym miesiącu kalendarzowym w stosunku do ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel opublikowanej na stronie internetowej https://www.orlen.pl w dniu 01.02.2022, wynoszącej 4 993,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), wysokość stawki netto (bez podatku od towarów i usług) za przejechanie jednego kursu, o którym mowa w § 7 ust. 2, zostanie obniżona do kwoty obliczonej zgodnie ze wzorem:

Cśr [zł]

X [zł] = ( (-------------------- - 1) x S x 6 km x 0,30 ) + Y

Cog [zł]

gdzie:

X - nowa stawka jednostkowa za kurs (bez podatku od towarów i usług)

Cśr - średnia cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel w danym

miesiącu kalendarzowym [w złotych],

Cog - cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel w dniu 01.02.2022 [w złotych],

6 Km – średnia długość jednego kursu

S - wysokość stawki netto (bez podatku od towarów i usług) za przejechanie jednego kilometra, [w złotych] liczona za pomocą wzoru: S= Y / 6 km

Y – aktualna stawka jednostkowa za kurs netto - zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),

Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia, przy czym mechanizm indeksacji cen jednostkowych przyjęty w ramach Aneksu ma zastosowanie do rozliczenia Usługi w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Pzp z dnia 11.09.2019r. Zmiana umowy spowodowana jest postępującym wzrostem cen paliw (benzyny i oleju napędowego), wywołanym w głównej mierze konfliktem zbrojnym w Ukrainie, którego poziomu Strony działając z należytą starannością nie mogły przewidzieć. Wybuch wojny na terytorium Ukrainy stanowi siłę wyższą i skutkował niekontrolowaną i nagłą zmianą cen paliw. Zawarta umowa nie przewiduje mechanizmu indeksacji ceny jednostkowej za przejechanie 1 – go km w zakresie ceny paliw stanowiących jeden z kosztów realizacji przedmiotu Umowy.W związku z powyższym przygotowano aneks wprowadzający korektę w okresie rozliczeniowym od 01.04 do 30.06.2022 r.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 82 476.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 82 476.00 PLN