Dienstleistungen - 271949-2022

20/05/2022    S98

Polen-Olsztyn: Verwaltung von Müllhalden

2022/S 098-271949

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 510734049
Postanschrift: ul. Lubelska 53
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-410
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
E-Mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
Telefon: +48 895552010
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zgok.olsztyn.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,69147,def869735a61692bcc4ea8e89906879b.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03 – tworzywa sztuczne

Referenznummer der Bekanntmachung: ZGOK/PN/52/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego – siedziba ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów budowalnych o kodzie 17 02 03 – tworzywa sztuczne, w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.

2. Ilość odpadu przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia wynosi do 160 Mg, w tym do 80 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz do 80 Mg w ramach opcji.

3. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub w części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania o kodzie 17 02 03 o 80 Mg.

4. Zamawiający skorzysta z prawa opcji, jeżeli wystąpi zapotrzebowanie na dalszą realizację ww. usług.

5. Odpady odebrane od Zamawiającego zostaną przekazane do podmiotu posiadającego decyzję określoną w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach wskazanego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

6. Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego z instalacji: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

7. Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779 z dnia 2021.04.15 z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29);

3) ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.04.15);

oraz innych ustaw i przepisów mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

8. Z uwagi na okoliczność, że Zamawiający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ilości odpadów kierowanych do jego instalacji oraz ich jakość, nie są one gwarantowane przez Zamawiającego.

9. Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych określana będzie wg pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.

10. Przekazanie odpadów zostanie potwierdzone poprzez kartę przekazania odpadów – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki współpracy zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 18
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Termin realizacji Umowy wynosi: do 12 miesięcy, licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy w formie oświadczenia - łącznie nie więcej, niż 6 miesięcy. Maksymalny Termin Realizacji Umowy może wynosić 18 miesięcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 045-116515

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 22/ZP/2022
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03 – tworzywa sztuczne

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
23/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SKR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: REGON 384625745
Postanschrift: ul. Strzygłowska67FK
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 04-872
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 101 760.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zam. pub. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 108 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 125 ust. Wykonawca składa wraz z ofertą Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, których żąda Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP

2.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;

2.3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP ;

3. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK), dostępnej pod adresem: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl. Złożenie, wycofanie lub zmiana oferty następują wyłącznie za pośrednictwem platformy.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP do wartości 100 000,00 zł netto, co stanowi 23 423,04 euro.

5. Do oferty należy dołączyć:

5.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ);

5.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie;

5.3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień o ile ofertę składa pełnomocnik;

5.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.5. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Rozdz. XI ust. 2 i 3 SWZ) - Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego w formie Załącznika nr 6 do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

5.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

8.Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

10.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

12.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

13.Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

14.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

15.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX pt. „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego – siedziba ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów budowalnych o kodzie 17 02 03 – tworzywa sztuczne, w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.

2. Ilość odpadu przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia wynosi do 160 Mg, w tym do 80 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz do 80 Mg w ramach opcji.

3. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub w części, jednorazowobądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania o kodzie 17 02 03 o 80 Mg.

4. Zamawiający skorzysta z prawa opcji, jeżeli wystąpi zapotrzebowanie na dalszą realizację ww. usług.

5. Odpady odebrane od Zamawiającego zostaną przekazane do podmiotu posiadającego decyzję określoną w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach wskazanego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

6. Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego z instalacji: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

7. Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779 z dnia 2021.04.15 z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29);

3) ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.04.15);

oraz innych ustaw i przepisów mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

8. Z uwagi na okoliczność, że Zamawiający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ilości odpadów kierowanych do jego instalacji oraz ich jakość, nie są one gwarantowane przez Zamawiającego.

9. Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych określana będzie wg pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.

10. Przekazanie odpadów zostanie potwierdzone poprzez kartę przekazania odpadów – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki współpracy zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 18
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Termin realizacji Umowy wynosi: do 12 miesięcy, licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy w formie oświadczenia - łącznie nie więcej, niż 6 miesięcy. Maksymalny Termin Realizacji Umowy może wynosić 18 miesięcy.

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 105 760.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SKR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 384625745
Postanschrift: ul. Strzygłowska67FK
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 04-872
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

14 kwietnia 2022 roku Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmiany wartości Umowy, poprzez podwyższenie ceny jednostkowej o kwotę 28 zł netto tj. do kwoty 664,00 zł netto za 1 Mg odpadu odebranego do zagospodarowania. Powodem wystąpienia z ww. wnioskiem są wysokie podwyżki cen paliw, które bezpośrednio przekładają się na ceny frachtów związanych z odbiorem odpadów w ramach ww. Umowy. Przyczyną tej sytuacji jest wybuch wojny na Ukrainie oraz nałożone w jej wyniku światowe sankcje gospodarcze na Rosję, które doprowadziły do znacznego zachwiania na rynku energetycznym, w wyniku czego doszło do drastycznych podwyżek cen ropy, a w konsekwencji doprowadziło do znaczących podwyżek cen paliw. Zamawiający po przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy wyraził zgodę na podwyższenie ceny jednostkowej o 25 zł netto, a Wykonawca pismem z dnia 26 kwietnia 2022 roku zgodził się na powyższą zmianę. Powyższa sytuacja wyczerpuje definicję siły wyższej, wskazaną jako jedną z przesłanek wprowadzania zmian do Umowy (§10 ust. 2 pkt 2.2. Umowy). Jest to również okoliczność, na którą żadna ze Stron nie miała wpływu (§10 ust. 2 pkt 2.3. Umowy). Ww. zmiana jest dopuszczalna również na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4: Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: (…) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Zgodnie z opinią UZP pt. Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp (Dopuszczalnosc-zmiany-umowy-w-sprawie-zamowienia-publicznego-na-podstawie-art.-455-ust.-1-pkt-1-i-4-oraz-art.-455-ust.-2-ustawy-Pzp.pdf (uzp.gov.pl): „Co do zasady za okoliczności niemożliwe do przewidzenia i niezależne od stron umowy należy uznać m.in. zjawiska gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależne, jak na przykład: gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów. Należy jednak podkreślić, iż wskazane wyżej przykładowe okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy muszą mieć charakter na tyle nadzwyczajny, że zamawiający, dochowując należytej staranności, nie mógł obiektywnie przewidzieć ich zaistnienia lub skali ich zaistnienia”. Przesłanki ww. przepisu są spełnione:

a)Zgodnie z ww. opinią konflikt zbrojny w Ukrainie, jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze skutki, zakwalifikować można jako zewnętrzne zjawisko, którego nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b)wzrost ceny spowodowany zmianą (pierwszą dla ww. Umowy) nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Zakres zmian:

przed zmianą wynagrodzenie Wykonawcy wynosiło:

1)w ramach zamówienia podstawowego: 50 880,00 PLN netto plus podatek VAT wg stawki 8%, co daje wartość 54 950,40 PLN brutto, jest to minimalna wartość i wielkość świadczenia Stron,

2)w ramach opcji 50 880,00 PLN netto plus podatek VAT wg stawki 8%, co daje wartość 54 950,40 PLN brutto,

3)łącznie 101 760,00 PLN netto, tj. 109 900,80 PLN brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 18 stycznia 2022 roku, przy czym: cena jednostkowa wynosi 636,00 PN netto, tj. 686,88 PLN brutto.

Po zmianie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:

1)w ramach zamówienia podstawowego: 52 880,00 PLN netto plus podatek VAT wg stawki 8%, co daje wartość 57 110,40 PLN brutto, jest to minimalna wartość i wielkość świadczenia Stron,

2)w ramach opcji 52 880,00 PLN netto plus podatek VAT wg stawki 8%, co daje wartość 57 110,4 PLN brutto,

3)105 760,00 PLN netto, tj. 114 220,80 PLN brutto, cena jednostkowa wynosi 661,00 PN netto, tj. 713,88 PLN brutto.

Jest to pierwsza zmiana wynagrodzenia w tej umowie.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków - wyjaśnienie zostało zawarte w Sekcji VII.2.1) niniejszego ogłoszenia.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 101 760.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 105 760.00 PLN