Dienstleistungen - 271953-2022

20/05/2022    S98

Polen-Cekcyn: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 098-271953

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Tuchola
Postanschrift: Gołąbek 4
Ort: Cekcyn
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 89-511
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Pruss
E-Mail: rafal.pruss@torun.lasy.gov.pl
Telefon: +48 523348005-243
Fax: +48 523348004
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tuchola.torun.lasy.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tuchola w roku 2022.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.0.1.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 04 – leśnictwo: Świt (w tym gospodarka łowiecka i rolna)

Los-Nr.: 3
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz stanu posiadania, zadrzewień, utrzymania leśnych obiektów turystycznych, gospodarki łowieckiej, gospodarki rolnej, nasiennictwa, gospodarki szkółkarskiej wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności

i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.6. – informacja o ochronie nalotów i podrostów;

Załącznik nr 3.7 – przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru;

Załącznik nr 3.8. – przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru.

Załącznik nr 3.9. – średnia miesięczna ilość godzin przepracowanych w PAD

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 14/02/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 046-120285

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.270.0.1.2021
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 04 – leśnictwo: Świt (w tym gospodarka łowiecka i rolna)

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
14/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ZRYW - POL Jerzy Nakielski
Nationale Identifikationsnummer: 5611045477
Postanschrift: Piszczek 1
Ort: Tuchola
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 89-500
Land: Polen
E-Mail: jerzynakielski2019@gmail.com
Telefon: +49 604461520
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 557 329.02 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676 Warszawa
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”)

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz stanu posiadania, zadrzewień, utrzymania leśnych obiektów turystycznych, gospodarki łowieckiej, gospodarki rolnej, nasiennictwa, gospodarki szkółkarskiej wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności

i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.6. – informacja o ochronie nalotów i podrostów;

Załącznik nr 3.7 – przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru;

Załącznik nr 3.8. – przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru.

Załącznik nr 3.9. – średnia miesięczna ilość godzin przepracowanych w PAD

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 14/02/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 557 329.02 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ZRYW - POL Jerzy Nakielski
Nationale Identifikationsnummer: 5611045477
Postanschrift: Piszczek1
Ort: Tuchola
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 89-500
Land: Polen
E-Mail: jerzynakielski2019@gmail.com
Telefon: +49 604461520
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegająca na dopłatach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego - tzw. rekompensata paliwowa związana z gwałtownym wzrostem ceny paliw płynnych wywołanych agresją Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy. Wypłata rekompensaty paliwowej związana ze zmianą umowy nie przekroczy 50% Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z par.10 ust.1 Umowy. Na potrzeby niniejszego ogłoszenia zamawiający w pkt VII.2.3) przyjął maksymalną (50%) wartość zmiany Wynagrodzenia. Zamawiający przyjął maksymalną wartość zmiany na poziomie 50% wysokości wynagrodzenia z par. 10 ust.1 Umowy z uwagi na to, że rozliczenie za wykonane usługi przewiduje model rozliczenia powykonawczego w zależności od zakresu danego zlecenia powierzonego wykonawcy, stąd dokładne określenie wysokości zmiany przed zleceniem określonych prac jest niemożliwe. Czasowo zmian ta zostaje wprowadzona na okres do 30 kwietnia 2022 r.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do określonych cen jednostkowych czynności wchodzących w Przedmiot Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 557 329.02 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 835 993.53 PLN