Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 271963-2022

20/05/2022    S98

Česko-Strakonice: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2022/S 098-271963

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Národní identifikační číslo: 01312774
Poštovní adresa: Palackého náměstí 1090
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 38601
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Roučka
E-mail: j.roucka@spucr.cz
Tel.: +420 702153008
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://spucr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Komplexní pozemkové úpravy Kraselov

Spisové číslo: 2VZ6228/2015-505206
II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Komplexní pozemkové úpravy Kraselov

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

kraj Jihočeský, okres Strakonice, obec Kraselov, k. ú. Kraselov

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kraselov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zrušení nebo zřízení věcného břemene.

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Kraselov, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je 661 ha. Na části území budou řešeny příděly (cca 11 ha).

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 21/12/2015
Konec: 30/09/2024
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2015/S 253-463546

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 1
Název:

Komplexní pozemkové úpravy Kraselov

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
21/12/2015
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Národní identifikační číslo: 61682764
Poštovní adresa: Pod Anenskou 245
Obec: Příbram
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 26101
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 2 452 940.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2022

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

kraj Jihočeský, okres Strakonice, obec Kraselov, k. ú. Kraselov

VII.1.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kraselov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zrušení nebo zřízení věcného břemene.

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Kraselov, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je 661 ha. Na části území budou řešeny příděly (cca 11 ha).

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 21/12/2015
Konec: 30/09/2024
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 2 452 940.00 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Národní identifikační číslo: 61682764
Poštovní adresa: Pod Anenskou 245
Obec: Příbram
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 261 01
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Dodatkem č. 1 byla provedena změna termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků a navýšena cena o 137 000,- bez DPH (dodatečné zjišťování hranic přídělových lokalit)

Dodatkem č. 2 byl vložen nový odstavec v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016

Dodatky č. 3 až 7 byly provedeny změny termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků

Dodatkem č. 8 byla navýšena cena o vícepráce ve výši 83 900,- Kč bez DPH a ponížena cena o méněpráce ve výši 35 000,- Kč bez DPH

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

V souvislosti s výsledky projednání PSZ sborem zástupců nevzešla potřeba vypracování IGP (pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků). Bylo dále ujednáno, že budou navrženy k realizaci tři nové vodní nádrže. U těchto je naopak IGP bezpodmínečně nutný (na větší ploše) - počet skutečných MJ pro vypracování IGP (pro vodohospodářská a protierozní opatření) na 11 MJ. Smlouva o dílo předpokládá 4 MJ.

Dále nebyla vyšetřena část hranice mezi pozemky řešenými a neřešenými - nutno provést kompletní ZPH. Rozsah tohoto dodatečného ZPH je vyčíslen celkem na 161 m. Dále na základě nesouhlasu s řešením pozemků, vznikla potřeba provedení nového ZPH u pozemků nově neřešených. Rozsah tohoto dodatečného ZPH je vyčíslen celkem na 439 m.

Dále je nutné uhradit vícepráce provedené zpracovatelem na F.C. 3.1.4a. Smlouva o dílo předpokládá počet měrných jednotek 33 (1 MJ = 100bm). Skutečný rozsah prací je 56 MJ .

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 2 452 940.00 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 2 638 840.00 CZK