Dienstleistungen - 271964-2022

20/05/2022    S98

Česko-Praha: Služby související s likvidací odpadů a odpady

2022/S 098-271964

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce majetková
Národní identifikační číslo: 60162694
Poštovní adresa: Tychonova 1/221
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 16000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Mošťková
E-mail: oni.sva@army.cz
Tel.: +420 973229825
Fax: +420 973229805
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.army.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-310920816/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-310920816

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2022 - 2023

II.1.2)Hlavní kód CPV
90500000 Služby související s likvidací odpadů a odpady
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Západní Čechy

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90500000 Služby související s likvidací odpadů a odpady
90510000 Odstraňování a čištění odpadu
90511000 Sběr odpadu
90512000 Odvoz odpadu
90513000 Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Středočeský kraj (Jince), Jihočeský kraj (Strakonice), Karlovarská kraj (Klatovy a Radošov), Plzeňský kraj (Plzeň a Brdy).

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Povaha a množství služeb je uvedena ve Smlouvě o odvozu a odstranění odpadů pro AHNM - část VZ č. 3 Západní Čechy č. 21122000511.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 01/01/2022
Konec: 31/12/2023
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 017-041423

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 001
Část č.: 3
Název:

Západní Čechy

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
29/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Marius Pedersen a.s.
Národní identifikační číslo: 42194920
Poštovní adresa: Průběžná 1940/3
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 50009
Země: Česko
E-mail: mphradec@mariuspedersen.cz
Tel.: +420 493646550
Fax: +420 493646098
Internetová adresa: https://www.mariuspedersen.cz/
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 11 124 520.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2022

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
90500000 Služby související s likvidací odpadů a odpady
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90510000 Odstraňování a čištění odpadu
90511000 Sběr odpadu
90512000 Odvoz odpadu
90513000 Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Středočeský kraj (Jince), Jihočeský kraj (Strakonice), Karlovarská kraj (Klatovy a Radošov), Plzeňský kraj (Plzeň a Brdy).

VII.1.4)Popis zakázky:

Povaha a množství služeb je uvedena ve Smlouvě o odvozu a odstranění odpadů pro AHNM - část VZ č. 3 Západní Čechy č. 21122000511.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 01/01/2022
Konec: 31/12/2023
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 166 316.67 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Marius Pedersen a.s.
Národní identifikační číslo: 42194920
Poštovní adresa: Průběžná 1940/3
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 50009
Země: Česko
E-mail: mphradec@mariuspedersen.cz
Tel.: +420 493646550
Fax: +420 493646098
Internetová adresa: https://www.mariuspedersen.cz/
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

V rámci Dodatku č. 1 Smlouvy o odvozu a odstranění odpadů pro AHNM - část VZ č. 3 Západní Čechy č. 21122000511 došlo k navýšení četnosti vývozu a množství sběrných nádob.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Dodatek č. 1 Smlouvy o odvozu a odstranění odpadů pro AHNM - část VZ č. 3 Západní Čechy č. 21122000511 byl uzavřen kvůli zvýšené produkce odpadů vznikající u PS 0344 Radošov a to z důvodu ubytování části obyvatel Ukrajiny, kteří opouštění svou zemi z důvodu jejich ochrany před válečným konfliktem probíhajícím na území Ukrajiny ode dne 24. února 2022.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 11 124 520.00 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 11 290 836.67 CZK