Dienstleistungen - 271972-2022

20/05/2022    S98

Polska-Tarnów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2022/S 098-271972

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kaczmarek
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.psgaz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c na terenie miejscowości Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, gm. Mosina– zamówienie sektorowe

Numer referencyjny: 2019/W300/WP-002118
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce złożenia i odbioru Projektu: siedziba Oddziału Zakładu Gazowniczego Zamawiającego w Poznaniu, Dział Inwestycji i Remontów, Sekcja Inwestycji i Remontów w Poznaniu, ul. Za Groblą 8.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej na budowę gazociągów ś/c na terenie miejscowości Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, gm. Mosina wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (Projekt) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 13/02/2020
Koniec: 13/02/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-078548

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c na terenie miejscowości Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, gm. Mosina– zamówienie sektorowe

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
13/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Biuro Projektowe Profil Grzegorz Potyrała
Adres pocztowy: ul. M. Nenckiego 15a
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 52-223
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 308 943.09 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce złożenia i odbioru Projektu: siedziba Oddziału Zakładu Gazowniczego Zamawiającego w Poznaniu, Dział Inwestycji i Remontów, Sekcja Inwestycji i Remontów w Poznaniu, ul. Za Groblą 8.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej na budowę gazociągów ś/c na terenie miejscowości Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, gm. Mosina wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (Projekt) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 13/02/2022
Koniec: 31/12/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 311 083.09 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała
Adres pocztowy: ul. Marcela Nenckiego 15A
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 52-223
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zamawiający mając na uwadze warunki Umowy określone w § 14 ust. 1 pkt 1c) oraz 4 f), h) dokonał zmiany realizacji umowy w podziale na trzy etapy oraz zmiany terminów i wysokości wynagrodzenia.

Dokonano zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w związku z niezależnymi od Wykonawcy trudnościami związanymi z uzyskaniem zgód formalno-prawnych, w podziale na etapy:

a) Etap I – sieć gazowa na południe od Kanału Samica z wpięciem w m. Drużyna – dł. ok. 15,5 km,

b) Etap II – sieć gazowa na północ od Kanału Samica z wpięciem do istniejącej sieci w m. Krosinko – dł. ok. 11,5 km,

c) Etap III – przekroczenie Kanału Samica – dł. ok. 100 m.

W ślad za tym w § 3.1.1) Umowy zmieniono łączne wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 2.640 zł.

Zmianie ulega §4 pkt 3 Załącznika nr 1 do Umowy OPZ, który przyjmuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Projektu, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane lub zaświadczenia właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę z podziałem na etapy w następujących terminach:

1) Etap I – sieć gazowa na południe od Kanału Samica z wpięciem w m.Drużyna – dł. ok. 15,5 km, termin realizacji do dnia: 30.08.2022r.

2) Etap II – sieć gazowa na północ od Kanału Samica z wpięciem do istniejącej sieci w m. Krosinko – dł. ok. 11,5 km, termin realizacji do dnia: 31.12.2022r.

3) Etap III – przekroczenie Kanału Samica – dł. ok. 100 m, termin realizacji do dnia: 31.12.2022r.

W związku z podziałem na etapy i zmiany terminu realizacji każdego z ww. etapów zmianie uległo wynagrodzenia o dodatkowe nakłady biura w łącznej wysokości 2 640,00 zł.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Wystąpiła konieczność realizacji usługi przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w OPZ, dodatkowo Wykonawca napotkał niezależne od siebie problemy w pozyskaniu dokumentów i uzgodnień niezbędnych do wszczęcia prac projektowych, tj. przedłużający się okres uzyskiwania zgód prywatnych właścicieli działek, szczególnie w obrębie przekroczenia Kanału Samica oraz konieczność uzyskania odstępstwa od rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ze względu na lokalizację gazociągu pod istniejącą jezdnią na fragmentach drogi powiatowej.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 308 443.09 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 311 583.09 PLN