Dienstleistungen - 271978-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Zagreb: Usluge čišćenja

2022/S 098-271978

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Nacionalni registracijski broj: 61248075289
Poštanska adresa: Petrova 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Boris Dragić, dipl.iur.
E-pošta: boris.dragic@hztm.hr
Telefon: +385 14600394
Telefaks: +385 14633286
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hztm.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga čišćenja i održavanja

Referentni broj: NAB-MV-29/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90910000 Usluge čišćenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga čišćenja i održavanja

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90910000 Usluge čišćenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Usluga čišćenja i održavanja

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 36
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 040-100235

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: NAB-MV-29/20
Grupa br.: 1
Naziv:

Usluga čišćenja i održavanja

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
17/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Pleter-usluge d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 50056328499
Poštanska adresa: Čerinina 23
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@pleter-usluge.hr
Telefon: +385 14861835
Telefaks: +385 14861916
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 1 344 000.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Navedeno u dokumentaciji

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Odjel za javnu nabavu i skladištenje
Poštanska adresa: Petrova 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10 000
Država: Hrvatska
E-pošta: boris.dragic@hztm.hr
Telefon: +385 14600394
Telefaks: +385 14633286
Internetska adresa: www.hztm.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
90910000 Usluge čišćenja
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ne

VII.1.4)Opis nabave:

Usluga čišćenja i održavanja

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 36
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 134 400.00 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Pleter-usluge d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 50056328499
Poštanska adresa: Čerinina 23
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@pleter-usluge.hr
Telefon: +385 14861835
Telefaks: +385 14861916
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Izmjena prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Radi novonastalih potreba Naručitelja dodaje se usluga čišćenja subotom u nedjeljom u pogonu naručitelja najviše do 10 % vrijednosti osnovnog ugovora

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 1 344 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 1 478 400.00 HRK