Dienstleistungen - 271979-2022

20/05/2022    S98

България-Търговище: Услуги на обществения пътен транспорт

2022/S 098-271979

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Търговище
Национален регистрационен номер: 000875920
Пощенски адрес: пл. Свобода
Град: Търговище
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7700
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Христова, гл. експерт отдел НПО
Електронна поща: hristova.t@targovishte.bg
Телефон: +359 60168751
Факс: +359 60162212
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.targovishte.bg
Адрес на профила на купувача: http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#46

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Търговище - Миладиновци; Търговище – Попово

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Основно място на изпълнение:

град Търговище и община Търговище

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Извършвършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии:

Търговище - Миладиновци

Маршрут: АГ Търговище – кв. Въбел – с. Здравец – с. Подгорица – с. Дралфа – с. Кръшно – с. Маково – с. Миладиновци.

Изпълнява се делнично по 2 курса в двете посоки, като в петък по 3 курса в двете посоки, а в неделя 1 курс в двете посоки.

Дължина на маршрута в едната посока: 27,7 км

Общ дневен пробег: 110.8 км

Общ месечен пробег: 2 880 км

Годишен пробег: 34 570 км

Търговище – Попово

Маршрут: АГ Търговище – сп. Дунав – кв. Въбел – с. Здравец – с. Подгорица – гара Дралфа – с. Голямо Ново – р. Заветно – с. Светлен – кв. Невски – гр. Попово.

Изпълнява се ежедневно по 3 курса в двете посоки.

Дължина на маршрута: 38.5 км в едната посока.

Общ дневен пробег: 231 км.

Общ месечен пробег: 6 930 км.

Годишен пробег: 83 160 км.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 02/01/2024
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 018-039183

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Д-ОП-70
Обособена позиция №: 10
Наименование:

Търговище - Миладиновци; Търговище – Попово

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
31/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: А-ТУР ЕООД
Национален регистрационен номер: 125539992
Пощенски адрес: ул. Васил Левски № 29, вх. Б, ет. 3, ап. 9
Град: Търговище
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7700
Държава: България
Електронна поща: a-tur@abv.bg
Телефон: +359 887550421
Факс: +359 887550421
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 115 800.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не е сред актовете, посочени в чл. 196, ал. 1 от ЗОП, подлежащи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Основно място на изпълнение:

град Търговище и община Търговище

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Извършвършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии:

Търговище - Миладиновци

Маршрут: АГ Търговище – кв. Въбел – с. Здравец – с. Подгорица – с. Дралфа – с. Кръшно – с. Маково – с. Миладиновци.

Изпълнява се делнично по 2 курса в двете посоки, като в петък по 3 курса в двете посоки, а в неделя 1 курс в двете посоки.

Дължина на маршрута в едната посока: 27,7 км

Общ дневен пробег: 110.8 км

Общ месечен пробег: 2 880 км

Годишен пробег: 34 570 км

Търговище – Попово

Маршрут: АГ Търговище – сп. Дунав – кв. Въбел – с. Здравец – с. Подгорица – гара Дралфа – с. Голямо Ново – р. Заветно – с. Светлен – кв. Невски – гр. Попово.

Изпълнява се ежедневно по 3 курса в двете посоки.

Дължина на маршрута: 38.5 км в едната посока.

Общ дневен пробег: 231 км.

Общ месечен пробег: 6 930 км.

Годишен пробег: 83 160 км.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 02/01/2024
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 115 800.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: А-ТУР ЕООД
Национален регистрационен номер: 125539992
Пощенски адрес: ул. Васил Левски № 29, вх. Б, ет. 3, ап. 9
Град: Търговище
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7700
Държава: България
Електронна поща: a-tur@abv.bg
Телефон: +359 887550421
Факс: +359 887550421
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

В раздел ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, в чл.6, ал.1 от Договора, посочените цени се увеличават с 25% , както следва:

6.1. автобусна линия: Търговище - Миладиновци

0,06 (нула лева и шест стотинки) лв. без ДДС

0,07 (нула лева и седем стотинки) лв. с ДДС

6.2. автобусна линия: Търговище – Попово

0,06 (нула лева и шест стотинки) лв. без ДДС

0,07 (нула лева и седем стотинки) лв. с ДДС

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл. 44 от Договор №Д-ОП-70/31.12.2018 г., във връзка с Искане вх. № РД-02-2492/13.04.2022 година и предвид възникнала необходимост от изменения поради настъпили обективни обстоятелства.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 115 800.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 115 800.00 BGN