Dienstleistungen - 271981-2022

20/05/2022    S98

България-Търговище: Услуги на обществения пътен транспорт

2022/S 098-271981

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Търговище
Национален регистрационен номер: 000875920
Пощенски адрес: пл. Свобода
Град: Търговище
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7700
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Христова, гл. експерт отдел НПО
Електронна поща: hristova.t@targovishte.bg
Телефон: +359 60168751
Факс: +359 60162212
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.targovishte.bg
Адрес на профила на купувача: http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#46

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Търговище – Пайдушко – Търговище; Търговище – Пайдушко; Търговище – Твърдинци

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Основно място на изпълнение:

град Търговище и община Търговище

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Изв. на общ. превоз на пътн. по утв. маршр. разп. на авт. линии:

Т-ще–Пайдушко–Т-ще Маршрут: АГ Т-ще–сп. Ал.Стамб.–с.Лиляк–с.Пайдушко–с.Божурка–с.Братово–с.Цветн.–с.Пресиян–с.Г. Кабда–с.Пресиян –с.Алекс.–с.Лиляк–сп.Ал.Стамб.–АГ Т-ще. Обща дълж. на маршр.:49.3 км /56.9 км до с.Г. Кабда/Изп. се целогод. по 1 курс на ден.Общ дн. п-г:51.5км;Общ мес. п-г:1545 км; Год. п-г: 18 540 км

Т-ще–Пайдушко Маршрут: АГ Т-ще–сп.Ал.Стамб.–с.Лиляк–с.Алекс.–с.Пресиян-с.Г.Кабда–с.Пресиян-с.Цветница–с.Братово–с.Божурка –с.Пайдушко–с.Лиляк-сп.Ал.Стамб.–АГ Т-ще.Обща дълж.на марш. в 2 пос.:49,8 км /57.4 км до с.Г. Кабда/.Изп. се целог. по 2 курса дн.Общ дн. п-г:94,65 км;Общ мес. п-г: 2839,5 км;Год. п-г:34074 км

Т-ще–Тв-ци Маршрут: АГ Т-ще–р. В.Левски–с.Пробуда–с.Алваново–с.М-ско 1– с.М-ско 2–с.Мировец–с.Пресяк–с.Буйново–с.Тв-ци–с.Буйново–с.М-ско–с.Алваново–с.Пробуда-р.В.Левски-Т-ще;Обща дълж. на маршр.:60,4 км.Изп. се цел. по 3 курса дн. в 2 пос.Общ дн. п-г:181,2 км;Общ мес.п-г 5436 км;Год. п-г 65232 км

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 02/01/2024
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 018-039183

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Д-ОП-66
Обособена позиция №: 12
Наименование:

Търговище – Пайдушко – Търговище; Търговище – Пайдушко; Търговище – Твърдинци

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
31/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: А-ТУР ЕООД
Национален регистрационен номер: 125539992
Пощенски адрес: ул. Васил Левски № 29, вх. Б, ет. 3, ап. 9
Град: Търговище
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7700
Държава: България
Електронна поща: a-tur@abv.bg
Телефон: +359 887550421
Факс: +359 887550421
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 142 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не е сред актовете, посочени в чл. 196, ал. 1 от ЗОП, подлежащи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Основно място на изпълнение:

град Търговище и община Търговище

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изв. на общ. превоз на пътн. по утв. маршр. разп. на авт. линии:

Т-ще–Пайдушко–Т-ще Маршрут: АГ Т-ще–сп. Ал.Стамб.–с.Лиляк–с.Пайдушко–с.Божурка–с.Братово–с.Цветн.–с.Пресиян–с.Г. Кабда–с.Пресиян –с.Алекс.–с.Лиляк–сп.Ал.Стамб.–АГ Т-ще. Обща дълж. на маршр.:49.3 км /56.9 км до с.Г. Кабда/Изп. се целогод. по 1 курс на ден.Общ дн. п-г:51.5км;Общ мес. п-г:1545 км; Год. п-г: 18 540 км

Т-ще–Пайдушко Маршрут: АГ Т-ще–сп.Ал.Стамб.–с.Лиляк–с.Алекс.–с.Пресиян-с.Г.Кабда–с.Пресиян-с.Цветница–с.Братово–с.Божурка –с.Пайдушко–с.Лиляк-сп.Ал.Стамб.–АГ Т-ще.Обща дълж.на марш. в 2 пос.:49,8 км /57.4 км до с.Г. Кабда/.Изп. се целог. по 2 курса дн.Общ дн. п-г:94,65 км;Общ мес. п-г: 2839,5 км;Год. п-г:34074 км

Т-ще–Тв-ци Маршрут: АГ Т-ще–р. В.Левски–с.Пробуда–с.Алваново–с.М-ско 1– с.М-ско 2–с.Мировец–с.Пресяк–с.Буйново–с.Тв-ци–с.Буйново–с.М-ско–с.Алваново–с.Пробуда-р.В.Левски-Т-ще;Обща дълж. на маршр.:60,4 км.Изп. се цел. по 3 курса дн. в 2 пос.Общ дн. п-г:181,2 км;Общ мес.п-г 5436 км;Год. п-г 65232 км

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 02/01/2024
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 142 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: А-ТУР ЕООД
Национален регистрационен номер: 125539992
Пощенски адрес: ул. Васил Левски № 29, вх. Б, ет. 3, ап. 9
Град: Търговище
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7700
Държава: България
Електронна поща: a-tur@abv.bg
Телефон: +359 887550421
Факс: +359 887550421
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

В раздел ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, в чл.6, ал.1 от Договора, посочените цени се увеличават с 25% , както следва:

6.1. автобусна линия: Търговище – Пайдушко – Търговище

0,05 (нула лева и пет стотинки) лв. без ДДС

0,06 (нула лева и шест стотинки) лв. с ДДС

6.2. автобусна линия Търговище – Пайдушко

0,05 (нула лева и пет стотинки) лв. без ДДС

0,06 (нула лева и шест стотинки) лв. с ДДС

6.3. автобусна линия Търговище – Твърдинци

0,08 (нула лева и осем стотинки) лв. без ДДС

0,10 (нула лева и десет стотинки) лв. с ДДС.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл. 44 от Договор №Д-ОП-66/31.12.2018 г., във връзка с Искане вх. № РД-02-2492/13.04.2022 година и предвид възникнала необходимост от изменения поради настъпили обективни обстоятелства.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 142 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 142 000.00 BGN