Paslaugos - 271986-2016

Pateikti glaustą rodinį

05/08/2016    S150

Nyderlandai, Olandija-Utrechtas: Inžinerijos paslaugos

2016/S 150-271986

Išankstinis informacinis skelbimas

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nacionalinis registracijos Nr.: 82067183
Adresas: Griffioenlaan 2
Miestas: Utrecht
Pašto kodas: 3526 LA
Šalis: Nyderlandai
Kam: W.J. Mertens
El. paštas: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.rijkswaterstaat.nl

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Būsto ir komunaliniai patogumai
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II.B dalis: Sutarties objektas (Prekės arba paslaugos)

II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk.
II.2)Sutarties tipas ir prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Arnhem/Nijmegen.

NUTS kodas NL226 Arnhem/Nijmegen

II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.4)Trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:
Het project „Overnachtingshaven Lobith — locatie Spijk” betreft de realisatie van de nieuwe haven langs de Boven-Rijn bij Spijk. De overnachtingshaven zal komen te liggen tussen rivierkilometer 859,0 en 860,2. De overnachtingshaven wordt ingericht voor ca. 50 klasse Va/M9 schepen met een lengte van 135 meter.
Het RWS-projectteam Overnachtingshaven Spijk (ON C Lobith) heeft als ambitie vanuit de intern opdrachtgever meegekregen om het project met een minimale interne bezetting tot uitvoering te brengen. Om de markt nog beter te benutten qua kennis en productie is ervoor gekozen om alle, met name, operationele taken van het projectteam zoveel mogelijke bij 1 marktpartij te beleggen.
Om de integriteit binnen het project te waarborgen is de scope van deze opdracht over alle disciplines heen. De opdracht omvat tevens werkzaamheden in vrijwel alle projectfasen van voorbereiding (MIRT3/PIP afgerond) tot en met de overdracht van de opleveringsdossiers aan de beheerder(s).
Te identificeren werkzaamheden zijn o.a. (maar niet uitsluitend):
— Projectmanagement.
— Projectbeheersing (w.o. plannings- en risicomanagement).
— Contractmanagement (w.o. het opstellen van contractdocumenten, opstellen aanbestedingsdossier en contractbeheersing o.b.v. Systeemgerichte Contractbeheersing).
— Ontwerp- en technisch management (w.o. het opstellen van systeemeisen, vraagspecificatie, het borgen van integrale veiligheid).
— Omgevingsmanagement (w.o. conditionering, publiekparticipatie en -communicatie en voorbereiding bestuurlijke besluitvorming).
Door de opdracht zo min mogelijk in te kaderen beoogd het projectteam maximale ruimte te bieden aan de Opdrachtnemer voor het inrichten en uitvoeren van deze operationele taken.
Er zijn daarom doelstellingen geformuleerd waar de opdrachtnemer invulling aan dient te geven. De aanbesteding van onderhavige dienstverleningsopdracht zal dan ook plaatsvinden door middel van de best value (BV) aanpak.
Uiteraard dienen wel de gebruikelijke werkwijzen binnen de Rijkswaterstaatorganisatie te worden gehanteerd.
Daarnaast beoogd de opdrachtgever een langdurige samenwerking over alle fasen heen tot en met de afronding van het project. Door deze scope in de „breedte” en „diepte” en de omschreven doelstellingen beoogd de opdrachtgever een optimale kwaliteit en samenwerking te behalen, maar ook een juiste invulling te geven aan de ambitie van de intern opdrachtgever van het project.
De beoogde startdatum van de opdracht is 1.6.2017. Oplevering is voorzien op uiterlijk 31.12.2021.

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71300000 Inžinerijos paslaugos

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data
26.9.2016
II.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.8)Papildoma informacija:

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie rezervuotas sutartis

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.
Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in het aanmeldings- en selectiedocument.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een aanmeldings- en selectiedocument opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en het aanmeldings- en selectiedocument, prevaleert het aanmeldings- en selectiedocument.
De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij het aanmeldings- en selectiedocument.
De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
Daar waar in TenderNed in de (voor)aankondiging gelezen wordt „ARW 2012” dient gelezen te worden „ARW 2016”.
De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op: http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

VI.3)Informacija apie bendrąsias reglamentuojančias nuostatas
Valstybinių institucijų interneto svetainės, kur galima gauti informacijos

Mokesčius reglamentuojantys teisės aktai http://www.belastingdienst.nl

Oficialus pavadinimas: Belastingdienst
Šalis: Nyderlandai
Interneto adresas: http://www.belastingdienst.nl
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
2.8.2016