Dienstleistungen - 272018-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Organisation von Pauschalreisen

2022/S 098-272018

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Podole 60
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-394
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Piorun-Mazurek
E-Mail: kmazurek@kpt.krakow.pl
Telefon: +48 690875100
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://kpt.krakow.bip-e.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

organizacja i obsługa studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska II” z podziałem na 9 części

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/12/2021/PZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63511000 Organisation von Pauschalreisen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część nr 2 – organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska) do Bostonu (USA) w dniach między 21 do 24 kwietnia 2022 roku

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60410000 Linienflugverkehr
63511000 Organisation von Pauschalreisen
55110000 Hotel-Übernachtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: US United States
Hauptort der Ausführung:

Boston, Stany Zjednoczone

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2: organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska) do Bostonu (USA) w dniach między 21 do 24 kwietnia 2022 roku:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska) do Bostonu (USA) w dniach między 21 do 24 kwietnia 2022 roku, realizowana w ramach projektu “Kreatywna Małopolska II” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego.

Zamówienie obejmuje organizację i przygotowanie wizyty studyjnej w okresie od 20 do 25 kwietnia 2022 roku dla 6 osób, której celem ma być:

- Udział w wydarzeniu branżowym: PAX EAST

- Zamówienie nie obejmuje zakupu wejściówek na wydarzenie.

Wykonawca w ramach zamówienia ma zapewnić Zamawiającemu:

1. Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej w dwie strony na trasie Kraków–Boston, Boston–Kraków dla

6 uczestników wizyty studyjnej z maksymalnie jedną przesiadką, przy czym:

a. czas oczekiwania na przesiadkę nie może być dłuższy niż 4h,

b. przylot powinien nastąpić do godziny 18:00 w dniu 20 kwietnia 2022 roku czasu lokalnego

w Bostonie

c. przesiadka nie może odbywać się na terenie żadnego państwa, na którego terytorium wymagane jest od Polaków posiadanie wiz.

d. bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego + 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, odprawiany) na każdego 1 uczestnika wyjazdu.

e. Wylot nastąpi 20 kwietnia, a przylot 26 kwietnia 2022 roku, przy czym wylot z Bostonu nastąpi 25 kwietnia 2022 roku.

Lista uczestników wyjazdu zostanie podana na 3 tygodnie przed rozpoczęciem wyjazdu studyjnego.

2. 5 noclegów w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym w Bostonie:

a. W odległości max. 1,5 km od miejsca wydarzenia - Boston Convention and Exhibition Center Boston, MA, Stany Zjednoczone (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej w Google Maps),

b. w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 6 uczestników wizyty studyjnej podczas zaplanowanego pobytu.

c. Widok z okna w pokoju hotelowym nie może obejmować wnętrza hotelu (np. lobby)

Wykonawca przedstawi, w formularzu oferty, Zamawiającemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadającej powyższym wymaganiom będzie stanowić podstawę do uznania, że treść oferty nie odpowiada treści SWZ.

3. Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu wyżywienie dla 6 osób w każdym dniu pobytu na wyjeździe – stawki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

4. Prywatne transfery lokalne (busem lub autem odpowiednim dla liczebności grupy) z lotniska w Bostonie do hotelu i z hotelu na lotnisko w dniu wyjazdu dla 6 uczestników wizyty, przy czym:

a. kierowca musi osobiście odebrać uczestników z lotniska i przeprowadzić do auta/busa,

b. kierowca musi uwzględnić możliwość opóźnienia w lotach.

Wykonawca pokrywa także wszelkie koszty związane z opłatami drogowymi, parkingowymi itp. w ramach usługi transportu.

5. Zapewnienie ubezpieczenia KL+NNW dla 6 uczestników wizyty studyjnej, uiszczenie ewentualnych opłat klimatycznych, opłat parkingowych i drogowych.

6. Załatwienie i opłacenie grupowego wniosku o zezwolenie na wjazd do USA niezbędnych dla wszystkich uczestników wyjazdu w systemie ESTA (Electronic System do Travel Authorization).

7. Wykonawca powinien zapewnić przed wylotem informacje Zmawiającemu o wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego obowiązującego w kraju destynacji podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 minimum 2 tygodnie przed wydarzeniem.

8. W terminie do 7 dni od zakończenia wizyty studyjnej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu z w/w wizyty.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 20/04/2022
Ende: 26/04/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kreatywna Małopolska II RPO WM na lata 2014-2020 o nr RPMP.03.03.01-12-0050/20

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-210268

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 209/2022/DPT/KREATYWNA
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

część nr 2 – organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska) do Bostonu (USA) w dniach między 21 do 24 kwietnia 2022 roku

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
15/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Sun & More sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Madalińskiego 8 lok. 215
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-101
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 76 500.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Szczegółowe postanowienia i informacje dotyczące środków ochrony prawnej, sposobu, formy, dopuszczalności i terminu ich wnoszenia są opisane w Dziale IX „ Środki Ochrony Prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
63511000 Organisation von Pauschalreisen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55110000 Hotel-Übernachtungen
60410000 Linienflugverkehr
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: US United States
Hauptort der Ausführung:

Boston, Stany Zjednoczone

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2: organizacja wizyty studyjnej dla 5 osób z Krakowa (Polska) do Bostonu (USA) w dniach między 21 do 24 kwietnia 2022 roku:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej dla 5 osób z Krakowa (Polska) do Bostonu (USA) w dniach między 21 do 24 kwietnia 2022 roku, realizowana w ramach projektu “Kreatywna Małopolska II” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego.

Zamówienie obejmuje organizację i przygotowanie wizyty studyjnej w okresie od 20 do 25 kwietnia 2022 roku dla 5 osób, której celem ma być:

- Udział w wydarzeniu branżowym: PAX EAST

- Zamówienie nie obejmuje zakupu wejściówek na wydarzenie.

Wykonawca w ramach zamówienia ma zapewnić Zamawiającemu:

1. Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej w dwie strony na trasie Kraków–Boston, Boston–Kraków dla 5 uczestników wizyty studyjnej z maksymalnie jedną przesiadką, przy czym:

a. czas oczekiwania na przesiadkę nie może być dłuższy niż 4h,

b. przylot powinien nastąpić do godziny 18:00 w dniu 20 kwietnia 2022 roku czasu lokalnego

w Bostonie

c. przesiadka nie może odbywać się na terenie żadnego państwa, na którego terytorium wymagane jest od Polaków posiadanie wiz.

d. bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego + 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, odprawiany) na każdego 1 uczestnika wyjazdu.

e. Wylot nastąpi 20 kwietnia, a przylot 26 kwietnia 2022 roku, przy czym wylot z Bostonu nastąpi 25 kwietnia 2022 roku.

Lista uczestników wyjazdu zostanie podana na 3 tygodnie przed rozpoczęciem wyjazdu studyjnego.

2. 5 noclegów w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym w Bostonie:

a. W odległości max. 1,5 km od miejsca wydarzenia - Boston Convention and Exhibition Center Boston, MA, Stany Zjednoczone (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej w Google Maps),

b. w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 5 uczestników wizyty studyjnej podczas zaplanowanego pobytu.

c. Widok z okna w pokoju hotelowym nie może obejmować wnętrza hotelu (np. lobby)

Wykonawca przedstawi, w formularzu oferty, Zamawiającemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadającej powyższym wymaganiom będzie stanowić podstawę do uznania, że treść oferty nie odpowiada treści SWZ.

3. Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu wyżywienie dla 5 osób w każdym dniu pobytu na wyjeździe – stawki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

4. Prywatne transfery lokalne (busem lub autem odpowiednim dla liczebności grupy) z lotniska w Bostonie do hotelu i z hotelu na lotnisko w dniu wyjazdu dla 5 uczestników wizyty, przy czym:

a. kierowca musi osobiście odebrać uczestników z lotniska i przeprowadzić do auta/busa,

b. kierowca musi uwzględnić możliwość opóźnienia w lotach.

Wykonawca pokrywa także wszelkie koszty związane z opłatami drogowymi, parkingowymi itp. w ramach usługi transportu.

5. Zapewnienie ubezpieczenia KL+NNW dla 5 uczestników wizyty studyjnej, uiszczenie ewentualnych opłat klimatycznych, opłat parkingowych i drogowych.

6. Załatwienie i opłacenie grupowego wniosku o zezwolenie na wjazd do USA niezbędnych dla wszystkich uczestników wyjazdu w systemie ESTA (Electronic System do Travel Authorization).

7. Wykonawca powinien zapewnić przed wylotem informacje Zmawiającemu o wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego obowiązującego w kraju destynacji podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 minimum 2 tygodnie przed wydarzeniem.

8. W terminie do 7 dni od zakończenia wizyty studyjnej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu z w/w wizyty.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 20/04/2022
Ende: 26/04/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 78 246.18 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Sun & More sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Madalińskiego 8 lok. 215
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-101
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Aneks nr 1 z dnia 20.04.2022 r. -

Rodzaj modyfikacji: zmiana opisu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zakres modyfikacji: na podstawie par. 9 ust. 3 umowy zmniejszenie liczby uczestników z 6 do 5 osób, zmniejszenie ceny realizacji zamówienia do kwoty 63 750,00 PLN brutto.

Aneks nr 2 z dnia 22.04.2022 r. -

Rodzaj modyfikacji: zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

Zakres modyfikacji: na podstawie par. 9 ust. 4 umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy zwiększenie wynagrodzenia w związku ze wzrostem ceny za wykonanie usługi transportu lotniczego oraz usług hotelarskich o kwotę w wysokości 14497 PLN, przy czym Strony uznały, że wzrost kosztów wykonania umowy jest okolicznością całkowicie niezależną od Stron i niedającą się przewidzieć w dniu składania oferty oraz przyjęły, że Wykonawca należycie udokumentował wzrost kosztów.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

1. Rezygnacja 1 uczestnika wizyty studyjnej, z przyczyn niezależnych od stron, co spowodowało konieczność zawarcia aneksu nr 1. 2. Wzrost ceny za wykonanie usługi transportu lotniczego oraz usług hotelarskich o kwotę w wysokości 14497 PLN, przy czym Strony uznały, że wzrost kosztów wykonania umowy jest okolicznością całkowicie niezależną od Stron i niedającą się przewidzieć w dniu składania oferty oraz przyjęły, że Wykonawca należycie udokumentował wzrost kosztów, co spowodowało konieczność zawarcia aneksu nr 2.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 76 500.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 78 246.18 PLN