Dienstleistungen - 272021-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2022/S 098-272021

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Melita Gvajec, dipl.ing.građ.
E-pošta: melita.gvajec@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722421
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr
Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

D8, DIONICA MRAVINCE – TTTS IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Referentni broj: 1.15.-300/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

D8, DIONICA MRAVINCE – TTTS IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

D8, DIONICA MRAVINCE – TTTS: IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 12
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 203-462914

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 800-298/18
Grupa br.: 1
Naziv:

D8, DIONICA MRAVINCE – TTTS IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
17/09/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Geoprojekt d.d.
Nacionalni registracijski broj: 25623466485
Poštanska adresa: Sukoišanska 43
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: geoprojekt@geoprojekt.hr
Telefon: +385 21484699
Telefaks: +385 21484655
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 3 103 800.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10 000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Izmjena iznosa V.dod.ugovora

VII.1.4)Opis nabave:

1.geodetski radovi za gl.projekte2.geotehnički radovi 3.projekti prometnih površina

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Početak: 17/09/2018
Završetak: 30/11/2022
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 108 000.00 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Geoprojekt d.d.
Nacionalni registracijski broj: 25623466485
Poštanska adresa: Sukoišanska 43
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: geoprojekt@geoprojekt.hr
Telefon: +385 21484699
Telefaks: +385 21484655
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Izmjena iznosa V.dodatak ugovoru.

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Došlo je do potrebe izvršenja dod.usluga temeljem zahtjeva ugovaratelja.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 3 435 800.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 3 435 800.00 HRK