Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Suministros - 272037-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Varsovia: Servicios de sistemas y apoyo

2019/S 111-272037

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 110-267981)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Stołeczne Warszawa
Dirección postal: pl. Bankowy 3/5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-950
País: Polonia
Persona de contacto: Laura Kinsner
Correo electrónico: lkinsner@um.warszawa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.um.warszawa.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup urządzeń sieciowych do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej UM

Número de referencia: ZP/LK/271/III-107/19
II.1.2)Código CPV principal
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń sieciowych do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej UM.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 110-267981

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
En lugar de:

a) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie realizują lub zrealizowali co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem przełączników i routerów o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto każda;

b) wykażą, że dysponują co najmniej dwoma inżynierami, z których każdy posiada certyfikację na poziomie Experta Routing & Switching dot. oferowanych rozwiązań.

Huawei Technologies

Léase:

a) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie realizują lub zrealizowali co najmniej 1 dostawę wraz z wdrożeniem przełączników i routerów o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto każda;

b) wykażą, że dysponują co najmniej 2 inżynierami, z których każdy posiada certyfikację na poziomie Experta Routing & Switching dot. oferowanych rozwiązań.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: ppkt 3)
En lugar de:

3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do

Wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ.

W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;

c) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Léase:

3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający zażąda od Wykonawcy,

Który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ.

W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;

c) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

f) dowody, że wykazane w w/w wykazie dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VII.2)Otras informaciones adicionales: