Dienstleistungen - 272059-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Ausbildung des Personals

2022/S 098-272059

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postanschrift: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Patrycja Droździel - Włodarska
E-Mail: dzp@agh.edu.pl
Telefon: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dzp.agh.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.dzp.agh.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.dzp.agh.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-propublico.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, paw. C 2, pok.117
Postanschrift: Al. Mickiewicza 30
Ort: Kraków
Postleitzahl: 30-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mgr Patrycja Gonet,
Telefon: +48 126173595
E-Mail: dzp@agh.edu.pl
Fax: +48 126173363
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dzp.agh.edu.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szkolenie z zakresu wybranych narzędzi pakietu Ansys Workbench oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP dla 2 osób w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309

Referenznummer der Bekanntmachung: KC-zp.272-156/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80511000 Ausbildung des Personals
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Szkolenie z zakresu wybranych narzędzi pakietu Ansys Workbench oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP (2 osoby) w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

AGH Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: Szkolenie z zakresu wybranych narzędzi pakietu Ansys Workbench oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP (2 osoby) w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II).

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 9
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWR.03.05.00-00-Z309/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 9 miesięcy od podpisania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp. oraz na

podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia

2022 r.

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

— cena 60 %,

— doświadczenie osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia 40 %

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na

podstawie art. 132 oraz na podstawie art. 359 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów wykonawczych wydanych na jej

podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów -Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna lub zawodowa

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:

a. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie zrealizował co najmniej trzy usługi, z których każda polegała na zorganizowaniu

i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzi do modelowania obliczeniowej mechaniki płynów dostępnych w pakiecie ANSYS Workbench

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. formularz oferty: Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty, stanowiącego załącznik

nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru

formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze;

2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku

podstaw do wykluczenia (Zał. nr 2 SWZ);

3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania

warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3 SWZ)

4. Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) oraz art. 7

ust. 1 ustawy sankcyjnej (Zał. nr 7 SWZ);

5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego:

— zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli Wykonawca

polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp),

— oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2A);

6. Oświadczenie dla podmiotów udostępniających zasoby, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k

rozporządzenia Rady (UE) oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej(zał. 8);

7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w

formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

C. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia

A) Wykazu usług

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224584740
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224584740
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022