Suministros - 272076-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Płońsk: Maquinaria industrial

2019/S 111-272076

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 087-208775)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Mickiewicza 4
Localidad: Płońsk
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Código postal: 09-100
País: Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Leszczyńska - sprawy proceduralne, Jerzy Śladowski - sprawy związane z przedmiotem zamówienia, Anna Jawor - sprawy formalno-prawne
Correo electrónico: zamowienia@pgk.plonsk.pl
Teléfono: +48 236624278
Fax: +48 236623223
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pgk.plonsk.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych

Número de referencia: 2/PN/MZZO/2019
II.1.2)Código CPV principal
42000000 Maquinaria industrial
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pgkplonsk/

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionych przez Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 087-208775

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
En lugar de:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wyk., którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5a do SIWZ;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5b do SIWZ;

e) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ;

f) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

g) dokumentów potwierdzających spełnienie warunku o którym mowa w pkt III.1.2) wymienionych w tym pkt.

Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

h) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, więcej informacji na temat wymaganych dokumentów znajduje się w pkt 7 SIWZ dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pgkplonsk/ oraz sekcji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów sekcja III.1.2)

Léase:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wyk., którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dok. potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Zał. nr 5a do SIWZ;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Zał. nr 5b do SIWZ;

e) zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym Zał. 12 do SIWZ;

h) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Zał. nr 6 do SIWZ;

i) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 7 do SIWZ;

j) dokumentów potwierdzających spełnienie warunku o którym mowa w pkt III.1.2) wymienionych w tym pkt. ;

Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

k) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, więcej informacji na temat wymaganych dokumentów znajduje się w pkt 7 SIWZ dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pgkplonsk/ oraz sekcji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Número de apartado: III.1.2
En lugar de:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dalsza informacja nt. wykazu dokumentów:

Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 7.3 a) SIWZ –składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21;

2) pkt 7.3 b) SIWZ –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

3. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.4. SIWZ Ogłoszenia stosuje się.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.3 a) składa dokument, o którym mowa w pkt 7.4.1 w zakresie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 7.4. SIWZ stosuje się odpowiednio.

6. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy zostały określone w pkt 6.4. – 6.5., 7.9. – 7.10 SIWZ.

7. Informacja o dokumentach składających się na ofertę zostały określone w pkt 7.1. SIWZ, a opis sposobu przygotowania ofert został określony w pkt 9 SIWZ.

8. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został określony w pkt 14 SIWZ.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie JEDZ – stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami pkt 7.1.1. SIWZ

Léase:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dalsza informacja nt. wykazu dokumentów:

Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 7.3 a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 7.3 b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

3) pkt 7.3. e) i f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.4. SIWZ stosuje się.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.3a) składa dokument, o którym mowa w pkt 7.4.1 w zakresie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 7.4. SIWZ stosuje się odpowiednio.

6. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy zostały określone w pkt 6.4. – 6.8., 7.9. – 7.10 SIWZ.

7. Informacja o dokumentach składających się na ofertę zostały określone w pkt 7.1. SIWZ, a opis sposobu przygotowania ofert został określony w pkt 9 SIWZ.

8. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został określony w pkt 14 SIWZ.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. złoży wraz z ofertą(przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25aust. 2 ustawy, w formie JEDZ–stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami pkt 7.1.1. SIWZ.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 01/07/2019
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 15/08/2019
Léase:
Fecha: 29/08/2019
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 01/07/2019
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: