Dienstleistungen - 272106-2022

Submission deadline has been amended by:  322375-2022
20/05/2022    S98

Tschechien-Prag: Dienstleistungen im juristischen Bereich

2022/S 098-272106

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Český rozhlas
Nationale Identifikationsnummer: 45245053
Postanschrift: Vinohradská 1409/12
Ort: Praha 2
NUTS-Code: CZ Česko
Postleitzahl: 12099
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Tomáš Vávra
E-Mail: tomas.vavra@rozhlas.cz
Telefon: +420 221553430
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rozhlas.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://verejnezakazky.rozhlas.cz
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://verejnezakazky.rozhlas.cz/contract_display_1088.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23353/summary
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu

Referenznummer der Bekanntmachung: VZ10/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smluv o poskytování právních služeb v každé její části s dodavateli poskytujícími právní poradenství.

Toto zadávací řízení je realizováno dle ustanovení § 129 ZZVZ a je zahájeno oznámením o zahájení zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 212 ZZVZ.

Zadavatel rozdělil ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ veřejnou zakázku na 4 následující částí:

Část 1 VZ: Mediální právo

Část 2 VZ: Právo duševního vlastnictví

Část 3 VZ: Ostatní právní odvětví (obecná právní agenda)

Část 4 VZ: Právní poradenství pro Radu ČRo

S ohledem na skutečnost, že zadavatelský profil Českého rozhlasu neumožňuje realizaci zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu (proto je na zadavatelském profilu uvedeno, že se jedná o "otevřené" řízení, byť se fakticky jedná o řízení dle § 129 ZZVZ), rozhodl se zadavatel pro podávání nabídek využít svého systému JOSEPHINE.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 400 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Účastník je oprávněn v rámci částí 1 až 3 této veřejné zakázky podat nabídku do jedné, dvou anebo všech tří částí. Účastník, který podá nabídku pro část 4 této veřejné zakázky, smí však podat svou nabídku pouze na tuto jedinou část. V případě, že účastník podá nabídku pro část 4 a zároveň i do kterékoliv ze zbývajících částí této veřejné zakázky, bude zadavatelem vyloučen ze všech částí VZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mediální právo

Los-Nr.: Část 1 VZ: Mediální právo
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79140000 Rechtsberatung und -auskunft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ Česko
Hauptort der Ausführung:

Celá ČR, zejména sídlo zadavatele (komplex budov ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha 2)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti mediálního práva. To zahrnuje především přípravu, zpracování a revize dokumentace z oblasti mediálního práva, a to zejména v oblasti práv a povinností vysílatelů, vysílacích práv, reklamy a vztahu k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

• Součástí poskytování právního poradenství ve věcech uvedených v předchozím odstavci je i zastupování zadavatele před soudními a správními orgány a rovněž i zastupování při jednáních se smluvními stranami zadavatele.

• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky jsou taktéž konzultace a poradenství v oblasti mediálního práva podle aktuálních potřeb zadavatele.

• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 400 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Právo duševního vlastnictví

Los-Nr.: Část 2 VZ: Právo duševního vlastnictví
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79120000 Patent- und Urheberrechtsberatung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ Česko
Hauptort der Ausführung:

Celá ČR, zejména sídlo zadavatele (komplex budov ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha 2)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví. To zahrnuje především přípravu, zpracování a revize dokumentace z oblasti práva duševního vlastnictví, zejména z práva autorského, práv souvisejících s právem autorským, práva k ochranným známkám a dokumentace spadající do kompetence Úřadu průmyslového vlastnictví.

• Součástí poskytování právního poradenství ve věcech uvedených v předchozím odstavci je i zastupování zadavatele před soudními a správními orgány a rovněž i zastupování při jednáních se smluvními partnery zadavatele.

• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky jsou taktéž konzultace a poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví podle aktuálních potřeb zadavatele.

• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 600 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ostatní právní odvětví (obecná právní agenda)

Los-Nr.: Část 3 VZ: Ostatní právní odvětví (obecná právní agenda)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79140000 Rechtsberatung und -auskunft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ Česko
Hauptort der Ausführung:

Celá ČR, zejména sídlo zadavatele (komplex budov ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha 2)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti obecného práva ve všech právních odvětvích s výjimkou daňového a finančního práva, práva duševního vlastnictví, mediálního práva a právního poradenství pro Radu ČRo. To zahrnuje zejména poskytování právních služeb v oblastech občanského, pracovního, správního a trestního práva, počínaje přípravou, zpracováním a revizemi právních dokumentů, zastupováním zadavatele v rámci projednávání sporné i nesporné agendy až po poskytování konzultací a poradenství ve vymezeném oboru.

• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky je i obecné právní poradenství a zastupování zadavatele v řízení před nadřízeným správním orgánem a před soudy.

• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky je i právní poradenství a příprava a revize dokumentace ve věcech týkajících se vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně zastupování zadavatele v řízení před nadřízeným správním orgánem a před soudy.

• Součástí předmětu plnění této části veřejné zakázky je taktéž právní poradenství ve věcech týkajících se vyřizování žádostí subjektů osobních údajů ve fázi vyřízení žádosti správcem, případně i v navazujících správních řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení GDPR“).

• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.

• Ve smyslu základní zásad zákona obsažených zejména v ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění této části veřejné zakázky budou také požadovány od vybraného dodavatele služby pro bono (tzn. bezplatně) pro nadační fond zadavatele Světluška, a to v maximálním rozsahu 10 hodin ročně. Poskytování těchto služeb bude spočívat převážně v kontrole smluvních dokumentací a poskytování základního obecného právního poradenství.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 600 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Právní poradenství pro Radu ČRo

Los-Nr.: Část 4 VZ: Právní poradenství pro Radu ČRo
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79140000 Rechtsberatung und -auskunft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ Česko
Hauptort der Ausführung:

Celá ČR, zejména sídlo zadavatele (komplex budov ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha 2)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství pro Radu Českého rozhlasu. To zahrnuje především právní poradenství poskytované Radě ČRo v rámci její činnosti stanovené zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 400 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

V každé části veřejné zakázky budou hodnocena dvě kritéria - nabídková cena (ve všech částech s váhou 30 %) a kvalita zpracování případové studie (ve všech částech s váhou 70 %), která vždy reflektuje svým zadáním tematicky danou část veřejné zakázky.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Advokátům a advokátní kancelářím - ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Zadavatel v souladu se ZZVZ zvolil k zadání veřejné zakázky zjednodušeného režimu ve smyslu ustanovení § 129 a přílohy č. 4 ZZVZ. Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí odkazy na ustanovení ZZVZ mimo části první, druhé, páté, desáté, jedenácté, dvanácté a třinácté zákona, využívá svého zákonného práva a postupuje v daných případech analogicky k postupům otevřeného nadlimitního řízení.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

S ohledem na skutečnost, že zadavatelský profil Českého rozhlasu neumožňuje realizaci zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu (proto je na zadavatelském profilu uvedeno, že se jedná o "otevřené" řízení, byť se fakticky jedná o řízení dle § 129 ZZVZ), rozhodl se zadavatel pro podávání nabídek využít svého systému JOSEPHINE.

Nabídky do kterékoliv z částí veřejné zakázky proto musí případní účastníci podávat pouze a jenom v systému JOSEPHINE (a to elektronickou formou). Nabídky podané jiným způsobem bohužel nebude zadavatel moci akceptovat.

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je dostupná jak zde na profilu zadavatele, tak i v systému JOSEPHINE na webové adrese: https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23353/summary

Účastníci mohou zadavateli své dotazy posílat jak přes zadavatelský profil (tedy systém E-ZAK), tak i přes systém JOSEPHINE či prostřednictvím prvků vzdálené elektronické komunikace (datová schránka, e-mailová zpráva).

Zadavatel bude všechny informace o zadávacím řízení zveřejňovat v obou systémech.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022