Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 272172-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Oświęcim: Servicios de copia de seguridad

2019/S 111-272172

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Oświęcimski, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Dirección postal: ul. St. Wyspiańskiego 10
Localidad: Oświęcim
Código NUTS: PL21A Oświęcimski
Código postal: 32-602
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Ganobis-Całus
Correo electrónico: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
Teléfono: +48 338449734 / +48 33449713
Fax: +48 338449734
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://powiat.oswiecim.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.powiat.oswiecim.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego

Número de referencia: SZP.272.19.2019
II.1.2)Código CPV principal
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego funkcjonujące u zamawiającego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oświęcimiu (PODGiK) oraz przetworzenie do postaci cyfrowej map wielkoformatowych ewidencyjnych i katastralnych. Na służące do zarządzania PZGiK w Powiecie Oświęcimskim rejestry przestrzenne składają się: rejestr operatów technicznych, rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych, rejestr dokumentów składowych operatu, rejestr dokumentów cyfrowych i inne powiązane rejestry i słowniki w tym pozyskanie kopii cyfrowych dokumentów analogowych tego zasobu dla części powiatu oświęcimskiego, w zakresie opracowań do celów prawnych i sytuacyjno-wysokościowych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79999100 Servicios de escaneado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21A Oświęcimski
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja następujących dokumentów analogowych: mapy katastralne wielkoformatowe (papier) z lat 1845-1965, operaty sytuacyjno-wysokościowe i operaty prawne z 2019 roku i operaty sytuacyjno-wysokościowe z lat 2007-2014 oraz prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego funkcjonującego u zamawiającego w PODGiK w Oświęcimiu zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ „Warunki techniczne Oświęcim – 2019-2020 wraz z załącznikami”.

Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące podstawy formalno-prawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac oraz wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają warunki techniczne stanowiące: załącznik nr 9 do SIWZ, tj. „Warunki techniczne Oświęcim – 2019-2020 wraz z załącznikami” - dla 1 części zamówienia.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji zadania /dla każdej części/ wykonujących czynności skanowania.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – zawarto we wzorach umów (odpowiednio załącznik nr 7 SIWZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres rękojmi / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 15/08/2019
Fin: 14/02/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16

II.2.14)Información adicional

Czas trwania zamówienia ustala się następująco:

— data rozpoczęcia od dnia zawarcia umowy (orientacyjnie: od 15.8.2019 r),

— data zakończenia do 14.2.2020 r.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79999100 Servicios de escaneado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21A Oświęcimski
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja następujących dokumentów analogowych: mapy ewidencyjne wielkoformatowe (folia) z lat 1965-2003, operaty sytuacyjno-wysokościowe i operaty prawne z lat 2019-2020 i operaty sytuacyjno-wysokościowe z lat 1980-2002 oraz prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego funkcjonującego u zamawiającego w PODGiK w Oświęcimiu zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ „Warunki techniczne Oświęcim – 2019- 2020 wraz z załącznikami”.

Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące podstawy formalno-prawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac oraz wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają warunki techniczne stanowiące: załącznik nr 9 do SIWZ, tj. „Warunki techniczne Oświęcim – 2019-2020 wraz z załącznikami” - dla 2 części zamówienia.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji zadania /dla każdej części/ wykonujących czynności skanowania.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – zawarto we wzorach umów (odpowiednio załącznik nr 8 SIWZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres rękojmi / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 10/12/2019
Fin: 21/09/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ), że:

— dla części 1 zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 usługę polegającą na utworzeniu rejestru przestrzennego dokumentów źródłowych w postaci operatów pomiarowych wraz z wykonaniem ich opisów, zakresów przestrzennych, indeksacją opisową poszczególnych rodzajów dokumentów oraz integracji dokumentów z bazą danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a wartość usługi nie była niższa niż 250 000 PLN brutto,

— dla części 2 zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 usługę polegającą na utworzeniu rejestru przestrzennego dokumentów źródłowych w postaci operatów pomiarowych wraz z wykonaniem ich opisów, zakresów przestrzennych, indeksacją opisową poszczególnych rodzajów dokumentów oraz integracji dokumentów z bazą danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a wartość usługi nie była niższa niż 300 000 PLN brutto.

Uwaga!

W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż 1 część zamówienia, w celu wykazania się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu dla tych części, wystarczającym będzie, że wykaże spełnienie warunku określonego dla części o wyższej wartości spośród przedmiotowych części.

Uwaga!

W przypadku gdy wymagane dla potwierdzenia doświadczenia zawodowego usługi, są częścią większego zamówienia obejmującego szerszy zakres usług, należy wykazać i podać tylko wartości brutto dotyczące usług, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dla każdej z części zamówienia odrębnie, (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ), że dysponuje:

— dla części 1 i 2 zamówienia:

• minimum 1 osobą, która posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu: 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 - rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne);

lub

• minimum 1 osobą która posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu: 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz minimum 1 osobą, która posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe 2 - rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Uwaga!

Warunek dotyczy każdej z części zamówienia odrębnie. Oznacza to, iż Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż 1 część zamówienia winien wykazać, że dysponuje odpowiednią liczbą osób odrębnie dla każdej z części.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
Referencia de la disposición legal, reglamentaria o administrativa correspondiente:

Osoba/osoby muszą posiadać aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu: 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 - rozgraniczeń i podziałów nieruchomości(gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach opisanych w § 15 wzorów umów stanowiących odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 13/09/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, POLSKA, pok. 120 - I piętro

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2020 r.

VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę względem którego zachodzić będą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę wraz z ofertą (...) - (dotyczy każdej z części zamówienia):

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu, w formie JEDZ – stanowiące załączniki nr 2.1-2.2 do SIWZ. Dokument JEDZ składają również:

1) Wykonawcy którzy udostępniają zasoby zgodnie z art. 22a Pzp (...);

2) Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, (...).

2. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia (...)

B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, (dotyczy każdej z części zamówienia):

1. art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp (spełnienia warunków udziału w postępowaniu):

1) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie – (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) (...).

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (..) (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ).

2. art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp (brak podstaw wykluczenia):

1) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp (...).

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. art. 22 Pzp (poleganie na zdolnościach innych podmiotów): - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przestawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt B.2. 1)–3) SIWZ (...).

C. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (...) (dotyczy każdej z części zamówienia):

Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ) (...)

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu). Zamawiający informuje że: - nie będzie zawierał umowy ramowej, ni ustanawia dynamicznego systemu zakupów, - nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, - nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 6 Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.p
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019