Servicios - 272172-2019

12/06/2019    S111

Polska-Oświęcim: Usługi archiwizacji komputerowej

2019/S 111-272172

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Oświęcimski, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Adres pocztowy: ul. St. Wyspiańskiego 10
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-602
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ganobis-Całus
E-mail: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
Tel.: +48 338449734 / +48 33449713
Faks: +48 338449734
Adresy internetowe:
Główny adres: http://powiat.oswiecim.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.powiat.oswiecim.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego

Numer referencyjny: SZP.272.19.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego funkcjonujące u zamawiającego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oświęcimiu (PODGiK) oraz przetworzenie do postaci cyfrowej map wielkoformatowych ewidencyjnych i katastralnych. Na służące do zarządzania PZGiK w Powiecie Oświęcimskim rejestry przestrzenne składają się: rejestr operatów technicznych, rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych, rejestr dokumentów składowych operatu, rejestr dokumentów cyfrowych i inne powiązane rejestry i słowniki w tym pozyskanie kopii cyfrowych dokumentów analogowych tego zasobu dla części powiatu oświęcimskiego, w zakresie opracowań do celów prawnych i sytuacyjno-wysokościowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79999100 Usługi skanowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja następujących dokumentów analogowych: mapy katastralne wielkoformatowe (papier) z lat 1845-1965, operaty sytuacyjno-wysokościowe i operaty prawne z 2019 roku i operaty sytuacyjno-wysokościowe z lat 2007-2014 oraz prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego funkcjonującego u zamawiającego w PODGiK w Oświęcimiu zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ „Warunki techniczne Oświęcim – 2019-2020 wraz z załącznikami”.

Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące podstawy formalno-prawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac oraz wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają warunki techniczne stanowiące: załącznik nr 9 do SIWZ, tj. „Warunki techniczne Oświęcim – 2019-2020 wraz z załącznikami” - dla 1 części zamówienia.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji zadania /dla każdej części/ wykonujących czynności skanowania.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – zawarto we wzorach umów (odpowiednio załącznik nr 7 SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/08/2019
Koniec: 14/02/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Czas trwania zamówienia ustala się następująco:

— data rozpoczęcia od dnia zawarcia umowy (orientacyjnie: od 15.8.2019 r),

— data zakończenia do 14.2.2020 r.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79999100 Usługi skanowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja następujących dokumentów analogowych: mapy ewidencyjne wielkoformatowe (folia) z lat 1965-2003, operaty sytuacyjno-wysokościowe i operaty prawne z lat 2019-2020 i operaty sytuacyjno-wysokościowe z lat 1980-2002 oraz prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego funkcjonującego u zamawiającego w PODGiK w Oświęcimiu zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ „Warunki techniczne Oświęcim – 2019- 2020 wraz z załącznikami”.

Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące podstawy formalno-prawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac oraz wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają warunki techniczne stanowiące: załącznik nr 9 do SIWZ, tj. „Warunki techniczne Oświęcim – 2019-2020 wraz z załącznikami” - dla 2 części zamówienia.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji zadania /dla każdej części/ wykonujących czynności skanowania.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – zawarto we wzorach umów (odpowiednio załącznik nr 8 SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/12/2019
Koniec: 21/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ), że:

— dla części 1 zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 usługę polegającą na utworzeniu rejestru przestrzennego dokumentów źródłowych w postaci operatów pomiarowych wraz z wykonaniem ich opisów, zakresów przestrzennych, indeksacją opisową poszczególnych rodzajów dokumentów oraz integracji dokumentów z bazą danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a wartość usługi nie była niższa niż 250 000 PLN brutto,

— dla części 2 zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 usługę polegającą na utworzeniu rejestru przestrzennego dokumentów źródłowych w postaci operatów pomiarowych wraz z wykonaniem ich opisów, zakresów przestrzennych, indeksacją opisową poszczególnych rodzajów dokumentów oraz integracji dokumentów z bazą danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a wartość usługi nie była niższa niż 300 000 PLN brutto.

Uwaga!

W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż 1 część zamówienia, w celu wykazania się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu dla tych części, wystarczającym będzie, że wykaże spełnienie warunku określonego dla części o wyższej wartości spośród przedmiotowych części.

Uwaga!

W przypadku gdy wymagane dla potwierdzenia doświadczenia zawodowego usługi, są częścią większego zamówienia obejmującego szerszy zakres usług, należy wykazać i podać tylko wartości brutto dotyczące usług, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dla każdej z części zamówienia odrębnie, (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ), że dysponuje:

— dla części 1 i 2 zamówienia:

• minimum 1 osobą, która posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu: 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 - rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne);

lub

• minimum 1 osobą która posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu: 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz minimum 1 osobą, która posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe 2 - rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Uwaga!

Warunek dotyczy każdej z części zamówienia odrębnie. Oznacza to, iż Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż 1 część zamówienia winien wykazać, że dysponuje odpowiednią liczbą osób odrębnie dla każdej z części.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Osoba/osoby muszą posiadać aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu: 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 - rozgraniczeń i podziałów nieruchomości(gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach opisanych w § 15 wzorów umów stanowiących odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, POLSKA, pok. 120 - I piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2020 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę względem którego zachodzić będą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę wraz z ofertą (...) - (dotyczy każdej z części zamówienia):

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu, w formie JEDZ – stanowiące załączniki nr 2.1-2.2 do SIWZ. Dokument JEDZ składają również:

1) Wykonawcy którzy udostępniają zasoby zgodnie z art. 22a Pzp (...);

2) Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, (...).

2. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia (...)

B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, (dotyczy każdej z części zamówienia):

1. art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp (spełnienia warunków udziału w postępowaniu):

1) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie – (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) (...).

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (..) (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ).

2. art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp (brak podstaw wykluczenia):

1) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp (...).

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. art. 22 Pzp (poleganie na zdolnościach innych podmiotów): - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przestawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt B.2. 1)–3) SIWZ (...).

C. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (...) (dotyczy każdej z części zamówienia):

Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ) (...)

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu). Zamawiający informuje że: - nie będzie zawierał umowy ramowej, ni ustanawia dynamicznego systemu zakupów, - nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, - nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 6 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.p
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019