Servicios - 272180-2019

12/06/2019    S111

Polska-Lublin: Usługi dostawy oprogramowania

2019/S 111-272180

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Lubelski
Adres pocztowy: ul. Spokojna 9
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-074
Państwo: Polska
E-mail: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Tel.: +48 815286663
Faks: +48 815286601
Adresy internetowe:
Główny adres: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adres profilu nabywcy: www.powiat.lublin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Chełmski
Adres pocztowy: pl. Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
E-mail: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Tel.: +48 815286663
Faks: +48 815286601
Adresy internetowe:
Główny adres: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adres profilu nabywcy: www.powiat.lublin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Kraśnicki
Adres pocztowy: al. Niepodległości 20
Miejscowość: Kraśnik
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-210
Państwo: Polska
E-mail: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Tel.: +48 815286663
Faks: +48 815286601
Adresy internetowe:
Główny adres: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adres profilu nabywcy: www.powiat.lublin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Puławski
Adres pocztowy: al. Królewska 19
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska
E-mail: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Tel.: +48 815286663
Faks: +48 815286601
Adresy internetowe:
Główny adres: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adres profilu nabywcy: www.powiat.lublin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Świdnicki
Adres pocztowy: ul. Niepodległości 13
Miejscowość: Świdnik
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-047
Państwo: Polska
E-mail: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Tel.: +48 815286663
Faks: +48 815286601
Adresy internetowe:
Główny adres: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adres profilu nabywcy: www.powiat.lublin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Włodawski
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 24
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
E-mail: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Tel.: +48 815286663
Faks: +48 815286601
Adresy internetowe:
Główny adres: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adres profilu nabywcy: www.powiat.lublin.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Biuro Projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
Adres pocztowy: ul. Czechowska 2
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-072
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zawiślak
E-mail: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.lublin.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, etap II

Numer referencyjny: BPG.272.18.2019.TB
II.1.2)Główny kod CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Chełmski

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: „Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 240
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 2 000 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Kraśnicki

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: „Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 240
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 2 000 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Puławski

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: „Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 240
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 2 100 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Świdnicki

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: „Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 240
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 2 200 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Włodawski

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: „Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 240
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 3 000 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dla części: 3, 7, 13, 16 i 18 zamówienia, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu lub rozbudowie istniejącego systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej o co najmniej dwie z poniżej wymienionych usług sieciowych:

1) usługa udostępniania mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków;

2) usługa związana z płatnością elektroniczną;

3) obsługa rzeczoznawców majątkowych;

4) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych;

— w tym, co najmniej 1 usługa wykonana dla miasta na prawach powiatu lub powiatu o liczbie ludności powyżej 50 000 mieszkańców.

b) dysponuje co najmniej 3 osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usługi, posiadającymi doświadczenie – udział w co najmniej 1 zadaniu związanym z opracowaniem, instalacją i konfiguracją lub dostosowaniem systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz związanych z nimi e-usług na poziomie 4.

Uwaga!

1. Zespół osób skierowany do realizacji danej jednej części zamówienia dla danego zakresu prac - może być wykorzystywany dla innej części.

2. Zamawiający uzna doświadczenie uzyskane w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej wymagane dla osób objętych opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.3.3. SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. ppkt 1-9 SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, może polegać na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji. Zamawiający będzie oceniał doświadczenie wykonawcy w zależności od konkretnego zakresu jego udziału i faktycznego wkładu wykonawcy w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedłożenia dokumentu potwierdzającego faktyczny udział w wykonaniu zamówienia (np. referencje, umowa konsorcjum, umowa o podwykonawstwo). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy – dla wszystkich części odpowiednio:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: doc, .docx., pdf, .rtf, .xps. .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z tych podmiotów, w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust 1 ww. ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z tych wykonawców sporządza jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla wszystkich części stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga. Umowy w sprawie realizacji poszczególnych usług objętych niniejszym postępowaniem będą zawierane przez każdego z Partnerów (we własnym imieniu) odpowiednio do przypadających im części zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Biuro Projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin, POLSKA (I piętro).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) – szczegółowo podstawy wykluczenia opisane są w cz. 5.4. i 5.5 SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda dokumentów określonych w par. 5 Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126) – szczegółowo dokumenty zostały wskazane w cz. 6.3.–6.9. SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: jak w pkt VI.4.1
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019