Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 272182-2015

Wyświetl widok skrócony

01/08/2015    S147

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2015/S 147-272182

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Joannitów 13
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-525
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
Osoba do kontaktów: Andrzej Kuziela
E-mail: andrzej.kuziela@plk-sa.pl
Faks: +48 717173370

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: „Remont torów nr 1 i 2 w km 133,500–153,482 wraz z wymianą 4 doborów podrozjazdnic i naprawą przejazdów w km: 148,636, 150, 170, 153, 465 oraz roboty towarzyszące linia nr 143 Kalety–Wrocław Mikołajów WP2, odcinek Oleśnica–Wrocław Psie Pole”
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Remont torów nr 1 i 2 w km 133,500–153,482 wraz z wymianą 4 doborów podrozjazdnic i naprawą przejazdów w km: 148, 636, 150,170, 153,465 oraz roboty towarzyszące linia nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów WP2, odcinek Oleśnica – Wrocław Psie Pole”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar działania Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu – linia kolejowa nr 143.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wymiana nawierzchni kolejowej, wymiany szyn i podkładów drewnianych i betonowych, oczyszczanie, uzupełnianie i wymiana podsypki tłuczniowej, naprawa nawierzchni w 3 przejazdach kolejowych, wymiana 4 doborów podrozjazdnic, regulacja toru w planie i profilu oraz roboty towarzyszące.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 17 924 639 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
0661/IZ14GM/000001/15/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 81-144588 z dnia 25.4.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: „Remont torów nr 1 i 2 w km 133,500–153,482 wraz z wymianą 4 doborów podrozjazdnic i naprawą przejazdów w km: 148,636, 150,170, 153,465 oraz roboty towarzyszące linia nr 143 Kalety– Wrocław Mikołajów WP2, odcinek Oleśnica–Wrocław Psie Pole”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.7.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Złota 59 XVIII p.
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Tel.: +48 228221845
Faks: +48 224741285

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 851 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 17 924 639 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Części zamówienia przeznaczone do podwykonania:
1) Poz. 1 RCO: Opracowanie projektów, dokumentacja powykonawcza
2) Poz. 2 RCO: stacja Oleśnica
3) Poz. 3 RCO: Linia nr 143 szlak podg. Łukanów – Borowa Oleśnicka tor nr 2 w km 137,150–141,300
4) Poz. 4 RCO: Linia nr 143 szlak Borowa Oleśnicka – Długołęka tor nr 1 w km 142,392–146,834
5) Poz. 5 RCO: stacja Długołęka tor nr 2 km 146,650–147,902
6) Poz. 6 RCO: Linia nr 143 szlak Długołęka – Wrocław Psie Pole tor nr 2 w 147,902–153,482.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Uwaga data rozpoczęcia zamówienia w sekcji ii.3)niniejszego ogłoszenia ulegnie zmianie po roztrzygnieńciu przetargu.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Polna 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gon.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli informacje te zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach wydaje postanowienie. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.7.2015